Kannanotot

Tringa toimii aktiivisesti oman toimialueensa linnuston parhaaksi. Otamme tarvittaessa kantaa maankäyttöön koko Uudenmaan maakunnan ja Sipoon kunnan alueella. Yhdistyksen suojelutoiminnan painopiste on paikkakohtaisen asiantuntijatiedon toimittamisessa ja suunnitteluvaiheessa vaikuttamisessa. Tringa on järjestänyt useita vapaaehtoisia suojelukeräyksiä, joiden tuotto käytetään erilaisten suojeluprojektien rahoittamiseen.

Yhdistyksen suojelutoimikunta seuraa kaavoitusta, koordinoi suojelutyötä ja on perehtynyt alueen uhanalaisten kohteiden ja lajien tilanteeseen. Apunaan suojelutoimikunnalla on yhdistyksen palkkaama suojelusihteeri. Mitä aikaisemmassa vaiheessa uhat tulevat yhdistyksen tietoon, sitä paremmin asioihin voidaan vaikuttaa. Linnuston kannalta hälyttävistä hankkeista kannattaa ilmoittaa suoraan suojelusihteerille. Erityisesti kunnallisen päätöksenteon ja kaavoituksen seuraamisessa tarvitaan myös Tringan rivijäsenten apua.

Suojelutoimintaan kuuluu myös linnustoarvojen esillä pitäminen erilaisissa työryhmissä: yhteistyötä on vuosien mittaan tehty kaupunkien, kuntien, Metsähallituksen, Helsingin yliopiston ja muiden järjestöjen kanssa.

Kannanotot 2024

Valitukset

 • Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Viikin jäteaseman toimintaan liittyvää vireillepanopyyntöä koskevasta Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamisen YVA-selostuksesta (pdf)
 • Mielipide Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Fastholman teknisen huollon alueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Helsingin luonnonhoidon periaatteiden luonnoksesta (osa 1: Metsät) (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Luontoliiton metsäryhmän kanssa) (pdf)
 • Mielipide Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnoksesta (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Domarlandin (Karjaa, Raasepori) aurinkoenergian tuotanto- ja sähkövarastointialuetta koskevasta poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta (pdf)

Muut

 • Pyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle LSL 77 §:n 2 momentin mukaisen suojelu- ja rajauspäätöksen tekemisestä koskien kuningaskalastajan talvehtimisalueita (pdf)
 • LSL 128 §:n mukainen vireillepanopyyntö Uudenmaan ELY-keskukselle Viikin jäteaseman toiminnasta aiheutuneen luontovahingon korjaamiseksi (pdf)
 • Kannanotto Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hakuprosessiin liittyen (yhdessä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, SLL Uudenmaan piirin, Helsingin kaupunginosayhdistysten ja Suomen Ladun kanssa) (pdf)
 • Esitys Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kesäaikaisesta lintujenruokintakiellosta Töölönlahden alueelle (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)

Kannanotot 2023

Valitukset 

 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevassa asiassa (pdf)
 • Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevassa valitusasiassa (pdf)

Lausunnot

 • Lausunto Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman ja kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä (pdf)
 • Lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi (pdf)
 • Lausunto Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto Kirkkonummen Evitskogin pellonparannushankkeen YVA-ohjelmasta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennukseen liittyvästä asemakaavan muutoksesta (pdf)
 • Mielipide Kallahden uudistuksen suunnitteluperiaatteista (pdf)
 • Mielipide Ramsinniemen pohjoisosan asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta (pdf)
 • Mielipide Espoon yleiskaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Keski-Viikin kaavarunkoluonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Paloheinän jokamiesgolfkentän laajennukseen liittyvän asemakaavan muutoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Östersundomin osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Fastholman luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Vihdin Tervalammen osayleiskaavaluonnoksesta (pdf)

Muut

 • Yhteydenotto Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan Keski-Viikin kaavarunkoon liittyen (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)

Kannanotot 2022

Valitukset

 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Espoon kaupunginvaltuuston Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevasta päätöksestä (pdf)

Lausunnot

 • Lausunto Kirkkonummen Kantvikin osayleiskaavan valmisteluaineistosta (pdf)
 • Lausunto Kilpilahti–Vuosaari hukkalämmön siirtohankkeen YVA-ohjelmasta (pdf)
 • Lausunto Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta (pdf)
 • Lausunto Lentorata-hankkeen YVA-ohjelmasta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Herttoniemen luonnon– ja maisemanhoitosuunnitelman 2022–2031 luonnoksesta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa) (pdf)
 • Mielipide Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan osallistumis– ja arviointisuunnitelmasta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Mielipide Viikinranta–Lahdenväylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Mielipide Östersundomin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2022–2032 luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Vuosaarenlahden pienvenesataman asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Mielipide Herttoniemen liikuntapuiston puistosuunnitelman luonnoksesta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Mielipide Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Helsingin luonnonhoidon linjausten metsiä koskevan osan luonnoksesta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa) (pdf)
 • Mielipide Länsisataman kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen YVA-ohjelmasta (pdf)
 • Mielipide Keski-Viikin kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Mielipide Länsi-Herttoniemen suojelun ja täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Espoon Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Finnoon keskuksen asemakaavaehdotuksesta (yhdessä Espoon ympäristöyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Muistutus ehdotuksesta Helsingin tarkistetuksi rakennusjärjestykseksi (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Muistutus Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta (yhdessä Lohjan lintutieteellisen yhdistyksen Hakki ry:n kanssa) (pdf)

Muut

 • Yhteydenotto Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunkiympäristön talousarviosta (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Kannanotto Helsingin kaupunginhallitukselle Helsingin eläinpelastustoiminnan turvaamiseksi (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Järjestöjen yhteinen tavoitepaperi Helsingin metsien hoitoa koskevan luonnonhoidon linjausten päivitystyön keskeisistä muutostarpeista (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa) (pdf)

Kannanotot 2021

Lausunnot

 • Lausunto UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamista koskevasta määräysluonnoksesta (pdf)
 • Lausunto Apoli 2020 -työryhmän ehdotuksesta arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi (pdf)
 • Lausunto Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmasta 2021–2030 (yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa) (pdf)
 • Lausunto luonnonsuojelulain uudistuksen luonnoksesta ja esitöistä (pdf)
 • Lausunto Nurmijärven kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Espoon Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Karkkilan Jokipuiston asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2021–2031 luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Helsinki–Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden täydennetystä YVA-selostuksesta (pdf)
 • Mielipide Finnoon keskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (yhdessä Espoon ympäristöyhdistyksen kanssa) (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Kirkkonummen Masalan osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)

Kannanotot 2020

Valitukset

 • Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Östersundom-toimikunnan valituksesta liittyen Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan (pdf)
 • Vastaselitys korkeimmalla hallinto-oikeudelle Uudenmaan liiton maakuntahallituksen lausunnosta koskien Östersundomin maakuntakaavaa (pdf)
 • Vastaselitys korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)

Lausunnot

 • Lausunto Vantaan yleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Helsingin Kivikon pelastusasematontin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Espoon keski- ja pohjoisosien yleiskaavaehdotuksesta (pdf)

Kannanotot 2019

Lausunnot

 • Lausunto asetusluonnoksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita (pdf)
 • Lausunto Mossarnan kosteikon linnustoarvoista ja maankohottamisen vaikutuksesta niihin (pdf)
 • Lausunto Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta (pdf)
 • Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 ehdotusvaiheen kokonaisuudesta (pdf)

Valitukset

 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen alueen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen alueen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin yhteistä yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon keskuksen asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelman luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnoksesta (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Uusimaa-kaavan 2050 kaavaehdotuksesta (pdf)

Kannanotot 2018

Lausunnot

 • Lausunto Kirkkonummen Masalan osayleiskaavan luonnoksesta (pdf)
 • Lausunto Helsingin Kallahden matalikon luonnonsuojelualueen valmisteluaineistosta (pdf)
 • Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta (pdf)

Valitukset

 • Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Selitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskien kaupungin muutoksenhakua hallinto-oikeuden päätöksestä Helsingin yleiskaavasta Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta (pdf)
 • Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa Viikin – Vanhankaupunginlahden osalta (pdf)
 • Vastaselitys Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Östersundomin alueen maakuntakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Uusimaa 2050 -kaavan valmisteluaineistosta (pdf)
 • Mielipide kolmesta asemakaavaluonnoksesta Raaseporissa (pdf)
 • Mielipide Helsingin Isosaaren ja Kuivasaaren asemakaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Östersundomin yhteisen yleiskaavan ehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Helsingin Karhusaaren asemakaavaehdotuksesta (pdf)

Kannanotot 2017

Lausunnot

 • Lausunto Uudenmaanliiton Uusimaa-ohjelmasta yhdessä Porvoon Seudun Lintuyhdistyksen kanssa (pdf)
 • Lausunto Kivinokan vanhan metsän suojelualueen perustamisesityksestä (pdf)
 • Lausunto Suvimäen ja Majvikin asemakaavan luonnoksesta (pdf)
 • Lausunto Östersundomin maakuntakaavaehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen kanssa (pdf)

Valitukset

 • Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Finnoon osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeudelle Finnoon osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa koskevassa valitusasiassa (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Finnoon keskuksen asemakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Helsingin itäisen asemakaavan ehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Espoon Lahdenpohjan asemakaavaehdotuksesta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Arabian tehdaskorttelien asemakaavaluonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Siuntion Marseuddenin osayleiskaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Espoon luonnonhoidon toimintamallin luonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Uusimaa-kaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)

Kannanotot 2016

Valitukset

 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston Helsingin uutta yleiskaavaa koskevasta päätöksestä (pdf)
 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Espoon kaupunginvaltuuston Finnoon osayleisaavaa koskevasta päätöksestä (pdf)
 • Valitus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (pdf)
 • Vastaselitys Helsingin hallinto-oikeuteen Kruunuvuoren joukkoliikenneyhteyden asemakaavaa ja asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (pdf).

Muistutukset

 • Muistutus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus ympäristöministeriön ehdotuksesta koskien Natura 2000-verkoston täydentämistä (pdf)
 • Muistutus Verkkosaaren pohjoisosan asemakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Helsingin yleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)

Lausunnot

 • Lausunto hallituksen esityksestä koskien maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista (pdf)
 • Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen ja Porvoon seudun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa (pdf).
 • Lausunto Etelä-Siuntion osayleiskaavan osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta (pdf)
 • Lausunto Nurmijärven Sääksjärven ranta-asemakaavan luonnoksesta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Östersundomin maa-aineshankkeen YVA-selostuksesta (pdf)
 • Mielipide Espoon saariston osayleiskaavaluonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Espoon Tiistinlaakson asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf)
 • Mielipide Kirkkonummen Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta (pdf)

Kannanotot 2015

Valitukset

 • Valitus Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä koskien Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavan hyväksymistä ja asemakaavan muuttamista (pdf)

Muistutukset

 • Muistutus Finnoon osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Helsingin Itäisen saariston asemakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä koskevasta asemakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Muistutus Sipoon Eriksnäsin osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)

Lausunnot

 • Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta (pdf)
 • Lausunto Raaseporissa sijaitsevasta Gumnäs-Klockaruddenin asemakaavan muutosehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto Siuntion Slussenin asemakaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmasta 2015–2024 ja metsäverkostoselvityksestä (pdf)
 • Lausunto Mölylän metsän ja Pornaistenniemen luonnonsuojelualueiden perustamisesityksistä (pdf)
 • Lausunto Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2015–2024 (pdf)
 • Lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto Östersundomin maakuntakaavan ehdotuksesta yhdessä BirdLife Suomen kanssa (pdf)
 • Lausunto Klaukkalan osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)
 • Lausunto Perttulan osayleiskaavaehdotuksesta (pdf)

Mielipiteet

 • Mielipide Helsingin yleiskaavaluonnoksesta (pdf)
 • Mielipide Sibbesborgin osayleiskaavaluonnoksesta (pdf)

Kannanotot 2014

Valitukset

 • Tringa jätti valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaehdotuksen hyväksyminen) sekä Ympäristöministeriön päätöksestä koskien Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vahvistamista (pdf).

Lausunnot

 • Tringa jätti lausunnon Maakuntahallituksen hyväksymästä ja täydentämästä Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).
 • Tringa jätti lausunnon Kallahden rantaniityn luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2014-2023 (pdf).

Mielipiteet

 • Tringa jätti mielipiteen Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen suunnittelun lähtökohdista, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä idealuonnoksista (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Karhusaaren kaavarungon osallistumis -ja arviointisuunnitelmasta ja kaavarungon luonnosaineistosta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta koskien biopolttoaineiden käytön lisäämistä Helsingin energiantuotannossa (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Finnoonsataman ruoppauksen, täytön ja läjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf).

Kannanotot 2013

Valitukset

 • Tringa jätti valituksen Ympäristöministeriölle Uudenmaan maakuntavaltuuston päätöksestä hyväksyä 2. vaihemaakuntakaavaehdotus (pdf).
 • Tringa jätti myös vastaselityksen Ympäristöministeriölle Uudenmaan liiton vastineen johdosta (pdf).
 • Tringa jätti korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselityksen allien kevätmetsästystä koskevassa asiassa (DN:o 0946/1/12) (pdf).

Muistutukset

 • Tringa jätti muistutuksen Meri-Rastilan länsiosan osayleiskaavaehdotuksesta (pdf).

Lausunnot

 • Tringa jätti lausunnon Sipoonkorven kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta sekä sen sisältämästä ehdotuksesta Sipoonkorven kansallispuiston järjestyssäännöksi (pdf).

Mielipiteet

 • Tringa jätti mielipiteen Finnoo I:n asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Finnoonsataman ruoppaus, täyttö ja läjitys – ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta koskien biopolttoaineiden käytön lisäämistä Helsingin energiantuotannossa (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Kivinokan osayleiskaavoituksen pohjaksi laadituista maankäyttövaihtoehdoista (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Helsingin edustan ruoppausmassojen meriläjitysalueen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Helsingin yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Helsingin Itäisen saariston asemakaavaluonnoksesta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Inkoon sisäsaariston asemakaavaluonnoksesta (pdf).
 • Tringa jätti mielipiteen Uusimaa-ohjelman ja sen ympäristöselostuksen luonnoksesta (pdf).

Kannanotot 2012

Valitukset

 • Tringa jätti korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastaselityksen Vanjärvelle myönnettyä poikkeuslupaa variksen ja harakan pesimäaikaisesta rauhoituksesta koskevassa valitusasiassa (pdf).
 • Vastaselitys annettiin myös Helsingin hallinto-oikeudelle Siuntion Slussenin asemakaavan hyväksymispäätöstä koskevassa valitusasiassa (pdf).
 • Tringa valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan päätöksestä koskien Tringan alueelle myönnettyä allin kevätmetsästyksen mahdollistavaa poikkeuslupaa (pdf).
 • Lisäksi Tringa kanteli valtioneuvoston oikeuskanslerille Suomen riistakeskuksen käytännöstä myöntää rauhoittamattomien- ja riistalintujen vuosilupatyyppiset poikkeusluvat pesimäaikaisesta rauhoituksesta voimaan ennen kuin muutoksenhakuaika päättyy (pdf).

Muistutukset

 • Askolan rakennus- ja ympäristölautakunnalle NCC Roadsin Pornaisiin suunnittelemasta kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksesta (pdf).
 • Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle Suomenojalle sijoittuvan Finnoonkartanonkaarteen asemakaavasta (pdf).
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta Kirkkonummen Morsjärdenin ruoppauksia varten (pdf).
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Vuosaaren huipun kunnostamiselle haetusta ympäristölupahakemuksesta (pdf).
 • Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta 70 metrin mittaisen laiturin rakentamiseksi Raaseporiin Pohjanpitäjänlahden perukkaan (pdf).

Lausunnot

 • Siuntion kunnalle Marsuddenin osayleiskaavan ehdotuksesta (pdf).
 • Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta yhdessä BirdLifen kanssa (pdf).
 • Metsähallitukselle Hangon Tulliniemen linnustonsuojelualueen ja Bengtskärin lehdon Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (pdf).
 • Hiidenveden kunnostushankkeen työryhmälle Hiidenveden kunnostussuunnitelman luonnoksesta (pdf).

Mielipiteet

 • Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien arkkitehtikilpailua Munkkiniemen koneen talon muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf).
 • Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle Viikinrannan asemakaavan luonnoksesta (pdf).
 • Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle Itäisen saariston asemakaavan luonnoksesta (pdf).
 • Nummi-Pusulan kunnalle kunnan yleiskaavan luonnoksesta (pdf).
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Inkooseen suunnitellun LNG-terminaalin YVA-ohjelmasta (pdf).
 • Inkoon tekniselle lautakunnalle kunnan strategisen yleiskaavan valmisteluaineistosta (pdf).

Muut kannanotot

 • Aloite Helsingin kaupungille Meri-Rastilan vanhan metsän suojelemiseksi yhdessä Luonto-Liiton kanssa (pdf).
 • Mielipidekirjoitus Helsingin sanomiin vastaukseksi Meri-Rastilan hakkuita koskevaan uutisointiin (pdf).

Työryhmät

 • Tringa on mukana vuonna 2010 perustetussa Helsingin luonnonhoidon työryhmässä (ks. tarkemmin v. 2010 alta) ja Tringaa ryhmässä edustaa Keijo Savola.
 • Lintualuevastaava Margus Ellermaa edustaa Tringaa Hiidenveden kunnostushankkeen työryhmässä.
 • Tringa on mukana Viikin tutkimustyöryhmässä. Tringan edustajana työryhmässä toimii lintualuevastaava Margus Ellermaa.

Kannanotot 2011

Valitukset

 • Tringa valitti Helsingin hallinto-oikeuteen Espoon Hista – Siikajärvi – Nupuri osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä (pdf) ja antoi asiassa oikeudelle myös vastaselityksen (pdf). Valituksen laativat Margus Ellermaa ja Aili Jukarainen.
 • Inkooseen ja Raaseporiin myönnettyjä merimetsolupia koskevassa valitusasiassa Tringa antoi Helsingin hallinto-oikeudelle vastaselityksen, jonka laati Aki Arkiomaa (pdf).
 • Tringa valitti maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle Uudenmaan riistakeskuksen myöntämistä luvista poiketa variksen ja harakan rauhoituksesta (pdf) täydensi valitustaan (pdf) (pdf) sekä antoi asiassa vastaselityksen (pdf). Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asiassa antamasta päätöksestä Tringa valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen (pdf). Valituksia asiassa laativat Aili Jukarainen ja Aki Arkiomaa Teemu Lehtiniemen avustuksella.
 • Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnalle valitettiin myös Riistakeskus Uusimaan myöntämistä kevätmetsästysluvista allille (pdf). Valituksen laativat Aki Arkiomaa ja Teemu Lehtiniemi.
 • Vanjärven rauhoitusmääräyksistä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen (pdf). Tringa antoi asiassa myös vastaselityksen (pdf).
 • Siuntion Slussenin asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen (pdf). Valituksen laativat Margus Ellermaa ja Aili Jukarainen.

Muistutukset

 • Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle Tankovainio – Broändan asemakaavaehdotuksesta. Muistutuksen laati Aki Arkiomaa (pdf).
 • Nummi-Pusulan itäosien osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutuksen laati suojelusihteeri (pdf).

Lausunnot

 • Harakan saaren luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta Helsingin ympäristölautakunnalle. Lausunnon laati lintupaikkavastaava Margus Ellermaa (pdf).
 • Marsuddenin osayleiskaavan muutoksen luonnoksesta Siuntion kunnan tekniselle lautakunnalle. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Östersundomin yhteisen osayleiskaavan valmisteluaineistosta Östersundom-toimikunnalle. Lausunnon laati Aili Jukarainen (pdf).
 • Hangon kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta. Hangon kaupungin teknisen ja ympäristötoimen hallinto-osastolle. Lausunnon laati suojelusihteeri Karno Mikkolan ja Aleksi Lehikoisen kommenttien perusteella (pdf).
 • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta Uudenmaan liitolle. Lausunnon laati Aili Jukarainen (pdf).
 • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Uudenmaan liitolle yhdessä BirdLifen kanssa. Lausunnon laati Aili Jukarainen Margus Ellermaan ja Teemu Lehtiniemen kommenttien avulla (pdf).

Mielipiteet

 • Viikinrannan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle yhdessä Helsingn luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Mielipiteen laativat suojelusihteeri Aili Jukarainen ja puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).
 • Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Uudenmaan liitolle. Mielipiteen laati Margus Ellermaa (pdf).
 • Östersundomin yhteisen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Östersundom- toimikunnalle. Mielipiteen laati Margus Ellermaa (pdf).
 • Pohjankurunväylän syventämishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Mielipiteen laati Margus Ellermaa (pdf).
 • Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Uudenmaan liitolle. Mielipiteen laati Aili Jukarainen (pdf).
 • Finnoonkartanonkaarteen asemakaavan valmisteluaineistosta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Mielipiteen laati Aili Jukarainen (pdf).
 • Finnoon osayleiskaavan luonnoksesta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Mielipiteen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Kivinokan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle (pdf).

Tiedotteet

 • Siuntion Slussenin asemakaavavalituksista yhdessä Siuntion-Inkoon ympäristöyhdistyksen kanssa. Tiedotteen laati Siuntion-Inkoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Yrjö Kokkonen (pdf).
 • Finnoon ja Blominmäen osayleiskaavoista yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa (pdf).

Muut kannanotot

 • Kommentti Tuulivoimarakentamista koskevan ohjeistuksen luonnoksesta ympäristöministeriölle. Kommentti laadittiin BirdLifen Teemu Lehtiniemen laatiman lausuntopohjan avulla (pdf).
 • Kirjelmä Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurille ja yleisten töiden lautakunnalle yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingin kesäaikaisista hakkuista (pdf).
 • Mielipidekirjoitus HBL:ssä vastaukseksi Korpo Utskärens Jaktföreningenin puheenjohtajan mielipidekirjoitukseen yhdessä BirdLifen kanssa. Kirjoituksen laativat Seppo Vuolanto ja Teemu Lehtiniemi.
 • Selvityspyyntö Helsingin rakennusvirastolle metsien luonnonhoitokäytäntöihin liittyen yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Selvityspyynnön laati Keijo Savola (pdf).

Työryhmät

 • Tringa on mukana vuonna 2010 perustetussa Helsingin luonnonhoidon työryhmässä (ks. tarkemmin v. 2010 alta) ja Tringaa ryhmässä edustaa Keijo Savola.
 • Tringa osallistui Uudenmaan maakuntakaavatyöhön luontotietojen keruun asiantuntijaryhmässä.

Kannanotot 2010

Valitukset

 • Valitus Helsingin hallinto-oikeudelle Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämistä merimetsojen pyyntiluvista (kaksi erillistä lupaa). Luville vaadittiin täytäntöönpanon keskeytystä (pdf) jonka tutkimista varten toimitettiin valitus ensin lyhyenä (pdf) ja myöhemmin täydennettynä (pdf). Täytäntöönpanon keskeytyksen ja valituksen laativat Aki Arkiomaa ja suojelusihteeri Aili Jukarainen. Valitus laadittiin BirdLifen Teemu Lehtiniemen laatiman valitusluonnoksen avulla.

Lausunnot

 • Lausunto Hangon Santalan kartanon tuulivoimapuiston laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 21.1.2010. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Lausunto Kirkkonummen Jorvaksen Sortti-aseman asemakaavaehdotuksesta Kirkkonummen kunnalle 26.2.2010. Lausunnon laati Juhani Rinne (pdf).
 • Lausunto Metsähallituksen laatimasta Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytysselvityksestä ympäristöministeriölle yhdessä BirdLifen kanssa 6.4.2010. Lausunnon laati BirdLifen suojeluasiantuntija Margus Ellermaa ja sitä kommentoi Tringasta puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).
 • Lausunto Helsingin Tankovainio-Broändan asemakaavaluonnoksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 14.6.2010. Lausunnon laati Aki Arkiomaa (pdf).
 • Lausunto Nummi-Pusulan lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta Enviro Oy:lle 28.7.2010. Lausunnon laati lintupaikkavastaava Margus Ellermaa (pdf).
 • Lausunto Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavan rakennemalleista yhdessä BirdLifen kanssa Uudenmaan liitolle 31.8.2010. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Lausunto Sipoonkorven kansallispuiston lakiesitysluonnoksesta ympäristöministeriölle 11.11.2010. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Lausunto Espoo-Salo oikoradan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 19.11.2010. Lausunnon laati lintupaikkavastaava Margus Ellermaa (pdf).
 • Lausunto Finnoon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle 23.11.2010. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Dragsvikinrannan asemakaavaluonnoksesta Raaseporin kaupungille 29.11.2010 yhdessä paikallisjaosto Lullulan kanssa. Lausunnon laati Markus Öst (pdf).
 • Lausunto Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaluonnoksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 7.12.2010. Lausunnon laati Keijo Savola (pdf).
 • Lausunto Raaseporin-Inkoon merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 10.12.2010. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).

Muistutukset

 • Muistutus Kirkkonummen Rysshamnin ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta Kirkkonummen kunnanhallitukselle 23.6.2010. Muistutuksen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen Karno Mikkolan muistiinpanojen pohjalta (pdf).
 • Muistutus poikkeamislupahakemuksesta tuulivoimalaa varten Degerölandetille Inkoon kunnalle 30.7.2010. Muistutuksen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Muistutus Vuosaaren Kallahdenniemen asemakaavaehdotuksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 6.9.2010. Muistutuksen laati Aili Jukarainen (pdf).

Mielipidekirjoitukset

 • Puheenjohtaja Seppo Vuolannon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 28.1.2010 koskien Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmia ottaa yksi Sipoosta Helsinkiin liitetyn alueen Natura-2000 lintulahdista rakennuskäyttöön (pdf).
 • Suojelutoimikunnan mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 29.3.2010 koskien Espoon suunnitelmia rakentaa vanhaan kaavaan perustuva tie Suomenojan lintukosteikon halki (pdf).

Aloitteet

 • Aloite Pääkaupunkiseudun kunnille perustaa ruderaattialueita. Aloitteen laati yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).
 • Aloite Helsingin kaupungille lintujen ruokinnan sallimiseksi puistoissa. Aloitteen laati Seppo Vuolanto (pdf).

Tiedotteet

 • Luontojärjestöjen Sipoonkorpiryhmän yhteinen tiedote 18.2.2010, jossa vaadittiin perustamaan Sipoonkorven kansallispuisto Metsähallituksen perustamisedellytysselvitystä laajempana (pdf).
 • Tringan ja Espoon ympäristöyhdistyksen yhteinen tiedote 21.5.2010, jossa kiiteltiin Espoon ympäristölautakunnan teettämää selvitystä alueen linnuston perusteella rakentamiselta säästettävästä alueesta Suomenojalla ja vaadittiin myös Espoota huomioimaan tekemänsä selvitys. Tiedotteen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen ja sitä kommentoi Teemu Lehtiniemi BirdLifesta (pdf).
 • Tringan ja Helsingin eläinsuojeluyhdistyksen yhteistiedote rannoille jätetyn kalastusjätteen linnuille aiheuttamista ongelmista. Tringasta tiedotteen kokoamiseen osallistuivat Vilppu Välimäki, Harri Hölttä ja Marja Saarinen (pdf).
 • Tiedote Tringan Suomenojan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevasta lausunnosta 24.11.2010. Tiedotteen laati yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).
 • Tiedote Tringa aloitteesta perustaa pääkaupunkiseudun kuntiin ruderaattialueita talvilinnuille 14.12.2010. Tiedotteen laati puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).
 • Tiedote Tringan aloitteesta Helsingin kaupungille lintujen ruokinnan sallimiseksi kaupungin puistoissa 21.12.2010. Tiedotteen laati yhdistyksen puheenjohtaja Seppo Vuolanto (pdf).

Muut kannanotot

 • Tringa toimitti yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa kirjelmän Uudenmaan maakuntahallituksen jäsenille koskien maakunnan ekologisen verkoston ja seudullisesti arvokkaiden luontokohteiden turvaamista maakuntakaavatyössä 10.12.2010 Kirjelmäluonnoksen laati Keijo Savola (pdf).
 • Myös Espoon päättäjille lähetettiin vuoden aikana tietoa Suomenojan linnustoarvoista alueen kaavoitukseen liittyen.

Työryhmät

 • Vuonna 2010 Helsinkiin perustettiin luonnonhoidon työryhmä, joka osallistuu Helsingin alue- ja luonnonhoitosuunnitelmien laadintaan ja toteuttamisen seurantaan. Ryhmään kutsuttiin edustusta myös luontojärjestöistä. Tringaa Helsingin luonnonhoidon työryhmässä edusti Keijo Savola. Luonnonhoidon työryhmässä järjestöt kommentoivat vuoden aikana kirjallisesti ja kokouksissa useita tekeillä olevia aluesuunnitelmia sekä näitä ohjaamaan tarkoitettua, niin ikään tekeillä olevaa luonnonhoidon linjausraporttia.
 • Tringa osallistui Uudenmaan maakuntakaavatyöhön luontotietojen keruun asiantuntijaryhmässä. Kaavatyöhön liittyen Tringa laati ja julkaisi “Maakunnallisesti tärkeät lintualueet Uudellamaalla” -selvityksen. Kyseinen selvitys löytyy täältä.
 • Tringa oli myös mukana Uudenmaan luontojärjestöjen yhteisessä Sipoonkorven kansallispuistohankkeen hyväksi toimineessa Sipoonkorpi-ryhmässä.
 • Tringa osallistui Metsähallituksen vetämään Hangon Tulliniemen ja Bengtskärin hoito- ja käyttösuunnitelman laatimiseen. Em. työssä Tringaa edusti Aleksi Lehikoinen.

Kiitokset

Tringan suojelutoimikunta kiittää kaikkia yhdistyksen suojelutyöhön vuoden aikana tavalla tai toisella osallistuneita.

Kannanotot 2009

Valitukset

 • Jatkovalitus Espoon eteläosien yleiskaavasta (koskien Finnoon aluetta) Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle 27.7.2009. Valituksen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen Aki Arkiomaan avustuksella, Mari Pihlajaniemen Helsingin Hallinto-oikeudelle vuonna 2008 laatiman valituksen pohjalta (pdf).
 • Tringa myös antoi vastaselityksen Espoon-eteläosien yleiskaavaa koskevassa valitusasiassa sekä Helsingin hallinto-oikeudelle 8.4.2009. Vastaselityksen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen Margus Ellermaan avustuksella.

Lausunnot

 • Lausunto Tammisaaren ja Hangon itäisen saariston hoito- ja käyttösuunnitelmasta Metsähallitukselle 15.1.2009. Lausunnon laati Aili Jukarainen Aleksi Lehikoisen kommenttien perusteella (pdf).
 • Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 23.2.2009 yhdessä BirdLifen kanssa. Lausunnon laativat suojelusihteeri Aili Jukarainen sekä Teemu Lehtiniemi BirdLifesta, Keijo Savola antoi kommentteja lausunnosta (pdf).
 • Lausunto vesienhoitosuunnitelmista Uudellamaalla Uudenmaan ympäristökeskukselle 29.4.2009. Lausunnon laati Aili Jukarainen Margus Ellermaan kommenttien perusteella (pdf).
 • Lausunto Raaseporin?Inkoon merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Uudenmaan ympäristökeskukselle 30.8.2009. Lausunnon laati Aili Jukarainen Andraes Lindénin ja Aleksi Lehikoisen avustuksella (pdf).
 • Lausunto Suomenlahdentien, Finnoonsillan ja Kaitaantien yleissuunnitelmasta suoraan Espoon suunnittelijoille 14.9.2009. Lausunnon laati suojelusihteeri Aili Jukarainen ja sitä kommentoi mm. Mari Pihlajaniemi (pdf).
 • Lausunto Vuosaaren Kallahdenniemen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnoksesta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle 5.10.2009 yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Lausunnon laati Helsyn järjestösihteeri Markus Seppälä yhdessä suojelusihteerin kanssa.
 • Lausunto Hangon kantakaupungin yleiskaavaluonnoksesta 18.12.2009. Lausunnon laati Karno Mikkola ja sitä kommentoivat Aleksi Lehikoinen ja Aili Jukarainen (pdf).

Muistutukset

 • Muistutus Kallahdenniemelle rakennettavan laiturin poikkeusluvasta Uudenmaan ympäristökeskukselle yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa 22.7.2009. Muistutuksen laati Helsyn järjestösihteeri Markus Seppälä ja sitä kommentoivat Tringasta Andreas Lindén ja Aili Jukarainen.

Muut kannanotot

 • Tringa lähestyi syksyllä Espoon kaupunginvaltuutettuja sähköpostitse koskien Espoon kaupunginhallituksen esitystä siirtää Espoon jätevedenpuhdistamo Suomenojalta Blominmäkeen. Viestin laati Aili Jukarainen ja sitä kommentoi mm. Jorma Lindfors.

Tiedotteet

 • Yhteinen lehdistötiedote Espoon ympäristöyhdistyksen ja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa koskien aikeita siirtää Espoon jätevedenpuhdistamo pois Suomenojalta 8.5.2009. Tringan puolelta tiedotteen laatimiseen osallistui suojelusihteeri Aili Jukarainen (pdf).
 • Lehdistötiedote koskien Espoon kaupunginhallituksen esitystä siirtää Espoon jätevedenpuhdistamo Suomenojalta Blominmäkeen 8.10.2009. Tiedotteen laati suojelusihteeri Aili Jukarainen Aleksi Lehikoisen tekstin pohjalta ja sitä kommentoivat Jorma Lindfors, Mari Pihlajaniemi ja Tuomas Seimola (pdf).

Työryhmät

 • Aili Jukarainen on ollut mukana Uudenmaan maakuntakaavan uudistamiseen liittyvän luontotietojen keruuprosessin asiantuntijaryhmässä Uudenmaan liitossa.
 • Tringa on mukana myös Hangon Koverharin, Raaseporin?Inkoon tuulivoimapuistojen sekä Santalan kartanon tuulivoimapuiston laajennuksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn seurantaryhmissä.

Yhteistyö ja muu toiminta

 • Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatkettiin keskustelemalla ajankohtaisista suojeluasioista. Tringa on mukana Sipoon alueella toimivien luonnonsuojelujärjestöjen Sipoonkorpiryhmässä, joka tavoitteena on kansallispuiston perustaminen Sipoonkorven alueelle.
 • Tringa järjesti 20.9.2009 linnunpönttöjen ripustustapahtuman Espoon Suomenojalla. Tapahtumassa Fortumin lahjoittamat noin 35 pönttöä ripustettiin Finnoon allasta ympäröivälle alueelle. Tapahtumaa olivat järjestämässä mm. Heidi ja Tom Björklund, Aili Jukarainen, Aleksi Lehikoinen ja Mari Pihlajaniemi.

Kiitokset

Aki Arkiomaa, Margus Ellermaa, Aleksi Lehikoinen, Andreas Lindén, Jorma Lindfors, Mari Pihlajaniemi, Keijo Savola, Tuomas Seimola, Seppo Vuolanto ja monet muut ovat avustaneet eri tavoin kannanottojen laatimisessa. Kiitokset myös kaikille muille Tringan suojelutoimintaan eri tavoin myötävaikuttaneille. Lämmin kiitos Finnoon linnunpönttötapahtuman järjestelyissä mukana olleille, erityisesti Heidi ja Tom Björklundille sekä Aleksi Lehikoiselle!

Kannanotot 2008

Valitukset

 • Valitus Etelä-Espoon osayleiskaavasta (koskien Finnoon aluetta) Helsingin Hallinto-oikeudelle 16.5.2008. Valituksen laati suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi Aki Arkiomaan avustuksella (pdf).
 • Valitus Finnoonsataman asemakaavasta Korkeimmalle hallinto-oikeudelle23.7.2008 . Valituksen laativat Aki Arkiomaa ja suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi (pdf).

Lausunnot

 • Lausunto Helsingin kaupungille Itäniityn laakson uudesta suojelualueesta ja sen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 22.2.2008. Lausunnon laati suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi (pdf).
 • Lausunto Meikon suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta Metsähallitukselle 30.9.2008. Suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi laati lausunnon ja sitä kommentoivat Pertti Koskimies, Juhani Rinne, Heikki Hirvonen (pdf).
 • Lausunto Tarvon asemakaavaluonnoksesta ja vesigolfradan sijoittamisesta alueelle Helsingin kaupungille 5.12.2008. Lausunnon laati suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi ja sitä kommentoivat Aili Jukarainen ja Elina Peuhu (pdf).

Muistutukset

 • Muistutus Uudenmaan vaihemaakuntakaavaehdotuksesta 17.3.2008 Uudenmaan liitolle. Lausunnon laati suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi, yhdessä alueyhdistysten aktiivien kanssa. Tringa ja BirdLife allekirjoittivat muistutuksen yhdessä (pdf).
 • Muistutus Sipoon yleiskaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle 30.4.2008. Lausunnon laati suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi (pdf).

Työryhmät

 • Suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi oli mukana Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöryhmässä. Työryhmässä oli mukana Helsingin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin yliopiston, järjestöjen ym. tahojen edustajia. Toimikunnan tavoitteena on laatia toimintaohjelma Helsingin kaupungille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Yhteistyö ja muu toiminta

 • Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa jatkettiin, ja pyrittiin keskustelemaan ja vaihtamaan tietoja etenkin ajankohtaisista kaavahankkeista. Tammikuussa järjestettiin SLL:n kanssa palaveri BirdLifen toimistolla koskien Nuuksiota. Margus Ellermaa hoitaa asiaa Tringan puolesta.
 • Suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen osallistuivat 3.6.2008 Espoon Vihreiden järjestämään tilaisuuteen Suomenojalla, jossa käsiteltiin Suomenojan tulevaisuutta ja vedenpuhdistuslaitoksen sijaintivaihtoehtoja. Suojelusihteeri Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen puhuivat tilaisuudessa alueen linnustosta ja suojelutarpeesta, ja Aleksi Lehikoinen toimi oppaana maastoretkellä.
 • Tringa toimitti havaintotietoja Espoon ympäristöyhdistykselle valitusta varten, joka koski pato ja allassuunnitelmaa Niipperin purolaakson suojelualueella.
 • Tringa järjesti 8.3.2008 suojelusymposion tieteiden talolla. Esitelmän tilaisuudessa pitivät Ilkka Hanski, Risto. A. Väisänen, Margus Ellermaa, Raimo Pakarinen, Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen.

Kiitokset

Aki Arkiomaa, Margus Ellermaa, Heikki Hirvonen, Hannu Holmström, Aili Jukarainen, Pertti Koskimies, Esa Lammi, Andreas Linden, Aleksi Lehikoinen, Elina Peuhu, Markus Piha, Juhani Rinne, Tuomas Seimola, Petri Sola, Seppo Takatalo, Kalle Virta, Pertti Virta ja monet muut ovat antaneet kommentteja teksteistä. Lukuisat harrastajat ovat antaneet havaintotietoja ja kommentteja alueista. Suuret kiitokset myös suojelusymposion järjestelyissä mukana olleille!

Kannanotot 2007

Valitukset

 • Valitus Finnoon sataman asemakaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituksen laativat Mari Pihlajaniemi ja Aki Arkiomaa.
 • Tringa antoi myös vastaselityksen Espoon kaupungin lausunnon johdosta Hallinto-oikeudelle.

Lausunnot

 • Lausunto Hyvinkään Kurkisuon YVA-selostuksesta. Lausunnon kirjoitti Jukka Tanner.
 • Lausunto Sipoon kunnalle Sipoon yleiskaavaluonnoksesta. Lausunnon laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoivat mm. Tapio Solonen ja Andreas Lindén.
 • Lausunto Lammassaaren-Kuusiluodon asemakaavaluonnoksesta Helsingin kaupungille. Lausunnon laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoi Eero Haapanen.
 • Lausunto Helsingin uudesta luonnonsuojeluohjelmasta (Mari Pihlajaniemi).
 • Lausunto Helsingin LUMO-toimintaohjelmaluonnoksesta (Mari Pihlajaniemi).

Muistutukset

 • Muistutus Espoon kaupungille Espoon Eteläisten osien osayleiskaavaluonnoksesta. Muistutus koski Suomenojan aluetta. Muistutuksen laati Mari Pihlajaniemi, ja sitä kommentoivat mm. Seppo Vuolanto, Pasi Pirinen ja Aleksi Lehikoinen.
 • Muistutus Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristöluvasta koskien maa-ainesten ja turvelannan hyötykäyttö- ja kierrätysaluetta Saltfjärdenin luonnonsuojelualueen läheisyydessä. Muistutuksen laati Karno Mikkola.

Työryhmät

 • Mari Pihlajaniemi oli mukana Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamistyöryhmässä. Työryhmässä on mukana Helsingin ympäristökeskuksen, rakennusviraston, kaupunkisuunnitteluviraston, Helsingin yliopiston, järjestöjen ym. tahojen edustajia. Työryhmän tavoitteena on laatia toimintaohjelma Helsingin kaupungille luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Lehtikirjoitukset

 • Yleisönosastokirjoitus vastineeksi Finnoonsataman suunnittelua koskeneeseen artikkeliin. Tekstin kirjoitti Jukka Hintikka ja sen allekirjoittivat puheenjohtaja ja suojelusihteeri.

Yhteistyö muiden järjestöjen ja virastojen kanssa

 • Alkuvuodesta järjestettiin yhteistyön suunnittelukokous Tieteiden talolla. Paikalla oli henkilöitä Tringasta, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä, Espoon ympäristöyhdistyksestä ja Virtavesien suojeluyhdistyksestä. Yhteistyötä jatkettiin mm. kommentoimalla puolin ja toisin työn alla olevia lausuntoja, muistutuksia ja valituksia. Tringa kommentoi mm. Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin lausuntoa Espoon metsäsuunnitelmista 2007-2008. Lisäksi pyrittiin vuoden mittaan keskustelemaan ja vaihtamaan tietoja etenkin ajankohtaisista kaavahankkeista.
 • Elina Peuhu oli mukana Espoon ympäristöyhdistyksen ja Espoon kaupungin edustajien järjestämässä kokouksessa, jossa keskusteltiin Espoon maisemanhoidon suunnitelmista.
 • Mari Pihlajaniemi osallistui palaveriin Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ja Pekka Paaerin (Helsingin ympäristökeskus) kanssa, jossa käsiteltiin Helsingin uutta luonnonsuojeluohjelmaa. Tringa toimitti Helsingin ympäristökeskukselle Tiira-järjestelmästä koostettuja havaintoja ohjelman valmistelua varten. Tringa antoi kommentteja valmiista ohjelmasta, ja ehdotti mm. Fastholman alueen lisäämistä luonnonsuojeluohjelmaan Vanhankaupunginlahden alueelta.
 • Kaisa Välimäki ja Mari Pihlajaniemi toteuttivat posterin Suomenojan alueesta ja sen lintuarvoista Suomenojalla järjestettyyn Kaupan liiton linturalliin. Hannu Holmström ja Andreas Uppstu olivat paikalla esittelemässä aluetta ja vastaamassa kysymyksiin.
 • Tringa ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tekivät Helsingin kaupungille aloitteen sorsien ruokintakiellon kumoamisesta.
 • Tringa ja Espoon ympäristöyhdistys kävivät yhdessä Finnoon alueen jatkosuunnitelmista vastaavan arkkitehdin kanssa maastokäynnillä tutustumassa Finnoon alueeseen. Paikalla olivat Tringasta Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen. Loppuvuodesta arkkitehdin suunnitelmien valmistuttua Mari Pihlajaniemi ja Aleksi Lehikoinen osallistuivat palaveriin arkkitehdin kanssa ja antoivat kommentteja suunnitelmasta.

Kiitokset

Aki Arkiomaa , Margus Ellermaa, Eero Haapanen, Aleksi Lehikoinen, Andreas Lindén, Pasi Pirinen, Tapio Solonen, Seppo Vuolanto ja monet muut ovat antaneet kommentteja teksteistä. Lisäksi lukuisat harrastajat ovat auttaneet toimittamalla havainto tietoja joko suoraan suojelusihteerille tai Tiiraan, ja antamalla mielipiteitä ja hyviä kommentteja. Kiitokset teille kaikille!

Kirjoita jotakin