Tringan strategia 2022-2026

Tringan toiminta-ajatus

• Edistämme ja kehitämme lintuharrastusta sekä lintujen- ja luonnonsuojelua.
• Toimimme alueemme lintuharrastajien sekä tutkijoiden yhdyssiteenä.
• Olemme osa BirdLife-yhteisöä.

Visio

TRINGA:
On kaikkien lintuharrastajien ja linnuista kiinnostuneiden yhdistys toimialueellaan.
On arvostettu suojelu- ja asiantuntijajärjestö, jota aidosti kuunnellaan päätöksenteossa.
Kerää ja välittää tietoa linnuista, ja lisää näin ymmärrystä luontokadon ja ilmastonmuutoksen seurauksista sekä toimii niiden ehkäisemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

 

Strategiakauden 2022-2026 tavoitteet

Yleiset tavoitteet

• Tringan vaikuttavuus suojelu-, asiantuntija- ja lintuharrastusjärjestönä kasvaa.
• Tringa viestii toiminnastaan aktiivisesti ja monipuolisesti ja yhdistyksen näkyvyys lisääntyy.
• Vapaaehtoisten määrä kasvaa ja toimintaan on helppo osallistua.
• Tringa pitää yllä asiantuntemusta alueensa linnustosta.
• Toiminnan laajuus ja jatkuvuus varmistetaan ammattimaistamalla ja kehittämällä toimintaa.
• Aktiivinen lasten ja nuorten toiminta innostaa nuoria lintuharrastuksen pariin ja tuo yhdistykselle
jatkuvuutta.

Strategian painopisteet


Tringa on vaikuttava suojelujärjestö
– Suojelutoiminnan resursseja lisätään tavoitteellisesti.
– Vapaaehtoisia sitoutetaan suojelutoimintaan.
– Tringan suojelutoiminnalla vaikutetaan maankäyttöön ja lintujen suojeluun yhdessä hallinnon,
muiden järjestöjen ja maanomistajien kanssa parhaaseen tietoon perustuen.
– Toiminta tukee BirdLife-yhteisön kansallisia ja kansainvälisiä suojelutavoitteita.
– Tähdätään vaikuttavuuden parantamiseen hankkimalla maata linnustonsuojelutarkoitukseen.

Tringan ääni kuuluu Uudellamaalla
– Viestimme tavoittavat sekä yhdistyksen jäsenet että ulkopuoliset sidosryhmät ja laajemman
yleisön.
– Viestintään liitetään tärkeitä teemoja, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset
luonnon monimuotoisuuteen.
– Viestintää ja tiedottamista ammattimaistetaan ja vaikuttavuutta lisätään laatimalla
viestintästrategia.

Toiminta perustuu kasvavaan vapaaehtoisten joukkoon
– Vapaaehtoisten rekrytointia tehostetaan kohdistamalla siihen resursseja.
– Tringan aktiiviksi on helppo ryhtyä ja jäsenet kokevat yhdistyksen omakseen taustastaan
riippumatta.
– Tarjoamme mahdollisuuksia osallistua kiinnostavaan ja merkitykselliseen vapaaehtoistoimintaan.

Tringa on alueensa linnuston paras asiantuntija
– Hangon lintuaseman toiminnan ja aineiston laatu pidetään korkealla tasolla ja tunnettavuutta
kasvatetaan sekä alueellisesti että laajemmin.
– Pidämme tiedot oman alueemme linnustosta ajan tasalla:
 ▪ Seuraamme tärkeiden lintualueiden (IBA, MAALI) linnustoa.
 ▪ Osallistumme valtakunnallisiin seurantoihin ja hankkeisiin.
 ▪ Rohkaisemme havaintojen tallentamista Tiira-järjestelmään ja ylläpidämme Tiira-aineiston laatua.

Tringa palvelee monipuolisesti jäseniään ja muita linnuista kiinnostuneita
– Järjestämme monipuolisesti tapahtumia ja tehostamme retkien koordinointia.
– Toimintaa lapsille ja nuorille on aina runsaasti tarjolla.
– Tringan kurssitarjonta on laadukasta ja monipuolista.
– Kehitämme uusia tapoja siirtää lintuharrastustietoutta uusille harrastajasukupolville.
– Osallistamme jäseniä sekä yleisöä lintuaiheisen kansalaistieteen tekemiseen.

Kirjoita jotakin