Yhdistyksen säännöt

TRINGA

Rekisterinumero 116.353

Merkitty patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin 7.6.1974

Sääntömuutos rekisteröity 21.10.2013

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys –
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, kokoaa ja julkaisee lintuhavaintoja ja muuta ornitologista aineistoa, pitää arkistoa, välittää tietoa harrastajilta tieteellisiin ja muihin julkaisuihin, opastaa lintuharrastajia havainnointi- ja tutkimustoiminnassa sekä linturetkeilyssä, antaa lausuntoja, julkaisee jäsenlehteä, harjoittaa lintuasematoimintaa, toteuttaa lintututkimuksia sekä toimii yhteistyössä muiden lintutieteellisten yhdistysten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa muilla vastaavilla tavoilla.

Yhdistys on BirdLife Suomi r.y:n jäsen ja sen sääntöjen tarkoittama paikallisyhdistys.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi myydä kannatustuotteita ja lintuharrastuksessa tarvittavia välineitä, tehdä tilauksesta linnusto- ja ympäristöselvityksiä ja järjestää maksullisia opastettuja linturetkiä.

3 § Jäsenet

Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, koululais- ja opiskelijajäseniä ja perhejäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, koululaisjäseneksi ja opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai sukulainen. Perhejäsenellä on samat jäsenedut kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsenelle ei kuitenkaan lähetetä jäsenlehteä.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Muut jäsenet kuin kunniajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut merkittävällä tavalla alalla, jolla yhdistys toimii tai tukenut merkittävästi yhdistyksen toimintaa.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, koululais- ja opiskelijajäseniltä, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kullekin jäsenryhmälle erikseen päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin, että vuosittain on erovuorossa joko puheenjohtaja ja kolme jäsentä tai varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. Mikäli hallituksen jäsenen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi, voidaan syys- tai kevätkokouksessa hänen tilalleen valita uusi hallituksen jäsen siten kuin 11 §:ssä määrätään.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus voi nimittää yhdistykselle toiminnanjohtajan ja asettaa avukseen toimikuntia ja muita toimihenkilöitä. Hallitus vahvistaa toiminnanjohtajan tehtävät, toimikuntien ohjesäännön ja toimihenkilöiden työnjaon.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsentä niin haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään viisi jäsentä, joista yhden tulee olla joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin, taloudenhoitajan tai mahdollisesti valitun toiminnanjohtajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Heidän toimikautensa käsittää valintaa seuraavan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy tuon vuoden tilinpäätöksen vahvistavan kevätkokouksen päättyessä.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, koululaisjäsenellä, opiskelijajäsenellä, perhejäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenlehdessä tai yhdistyksen verkkosivuilla olevalla ilmoituksella.

11 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tai varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle

 7. valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden

 8. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet

 9. valitaan yhdistyksen edustajat BirdLife Suomi r.y:n edustajistoon, sikäli kun sanotun yhdistyksen säännöt valintaa edellyttävät

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta

 7. valitaan tarvittaessa hallituksen jäsen sellaisen hallituksen jäsenen tilalle, jonka tehtävä on hallituksesta eroamisen tai muun sellaisen syyn vuoksi päättynyt kesken toimikauden

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Kirjoita jotakin