Tringa: Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelma on erinomainen alku lintuarvojen kohentamiselle

Tringa jätti 11.3. mielipiteen Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta. Suunnitelmalle on ollut pitkäaikainen ja todellinen tarve: Östersundomin lintuvesien maakunnallisesti arvokkaan alueen linnustoarvot ovat etenkin pesimälinnuston osalta heikentyneet vuosikymmenten mittaan mm. merenlahtien rehevöitymisen, rantaniittyjen umpeenkasvun sekä vieraspetojen saalistuspaineen vuoksi.

Nähtävillä ollut hoito- ja käyttösuunnitelma on erinomaisesti valmisteltu, kattava ja perusteellinen, ja suunnitelman valmisteluvaiheen osallistamisprosessi ja vuorovaikutus ansaitsevat niin ikään kiitoksen. Tringa oli mukana suunnitelmaan liittyvässä työpajatyöskentelyssä syksyllä 2023. Linnuston kannalta keskeisintä kaikilla lahdilla on rantaniittyjen hoito ja niittyalueiden pitäminen avoimena sekä avovesialueiden lisääminen ja vieraspetojen tehopyynti. Hoidon tulee olla riittävän intensiivistä ja jatkuvaa, ja Bruksvikenillä ja Torpvikenillä vuonna 2020 aloitetut kunnostustoimet (niitto, jyrsintä ja laidunnus) tulee ulottaa alueen muille lahdille. Nämä keskeiset tarpeet on tunnistettu suunnitelmassa asianmukaisesti ja toimenpiteet kohdistettu tehokkaasti.

Suunnitelmassa esitetään myös toimenpiteitä alueen virkistyskäytön kehittämiselle ja virkistyskäyttöpaineen ohjaamiselle pois linnustollisesti herkimmiltä alueilta. Alueelle esitetään viittä lintutornia ja vähintään kahta katselulavaa. Tringa kannattaa ehdotuksia ja pitää tärkeänä myös mahdollisimman pitkälti esteettöminä toteutettavia rakenteita ja kulkuyhteyksiä sekä alueen saavutettavuuden parantamista julkisen liikenteen ja pyöräilyn osalta.

Muistutamme mielipiteessämme, että erinomainenkin hoito- ja käyttösuunnitelma on vasta alku alueen lintuarvojen kohentamiselle. Suunnitelmassa esitettyjen hoito- ja kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen on tartuttava pikaisesti ja aikataulussa pysyen, ja Östersundomin lintuvesien pesimälinnuston ja alueella levähtävien lintujen olosuhteiden parantamisen tulee olla suunnitelmaa toimeenpantaessa tärkein prioriteetti. Hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tulee siis olla ensisijaisia virkistyskäytön kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin nähden.

Tringan koko mielipide Östersundomin lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta on luettavissa täällä (pdf).

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin