Tringa jätti ELY-keskukselle vireillepanopyynnön Viikin jäteaseman aiheuttaman luontovahingon korjaamiseksi

Varis, gråkråka (Corvus cornix) Viikin jäteaseman alueella © Tomi Muukkonen /www.lintukuvaaja.kuvat.fi

Tringa jätti 16. huhtikuuta Uudenmaan ELY-keskukselle vireillepanopyynnön Viikin käsittelylaitoksen toiminnasta aiheutuneen luontovahingon korjaamiseksi. Vireillepanopyyntö perustuu luonnonsuojelulakiin. 

Yhdistys katsoo, että Viikin vanhan puhdistamon alueella sijaitsevan käsittelylaitoksen toiminnasta on aiheutunut Vanhankaupunginlahden Natura-alueelle kohdistuvaa luontovahinkoa sen vuoksi, että biojätteiden välivarastointi ylläpitää merkittävän suurta joukkoa pesimättömiä variksia ja muita varislintuja. Tämä laitoksen ylläpitämä varisjoukko heikentää olennaisesti Vanhankaupunginlahden suojeluperustaisia linnustoarvoja ja muodostaa merkittävän uhan etenkin Lammassaaren hoitoniityllä pesiville avomaan lajeille ja alueen vesilinnustolle. Pesimättömät varikset heikentävät usean lajin pesintöjen onnistumista syömällä munia ja poikasia, karkottavat muuttoaikoina levähtämään laskeutuvia ja ruokailevia lintuja alueelta ja pelottavat läsnäolollaan etenkin avomaan varpuslintuja Vanhankaupunginlahden hoitoniityiltä pois ennen pesintöjen alkua. Luontovahinko kohdistuu useisiin uhanalaisiin ja harvalukuisiin sekä Vanhankaupunginlahden suojeluperustaisiin lajeihin, kuten kelta- ja sitruunavästäräkkiin, heinätaviin, suokukkoon, pikku- ja lapinsirriin sekä heinäkurppaan.

Käsittelylaitoksen ylläpitämien varisten määrä on kasvanut vuodesta 2010, ja laitoksen toiminnasta aiheutunut pitkäaikainen luontovahinko on voimistunut varisten määrän kasvaessa. Vanhankaupunginlahden hoitoniityillä on tehty vuosien ajan hoito- ja kunnostustoimia, jotka ovat moninkertaistaneet avoimen niityn pinta-alan ja parantaneet hoitoniittyjen tilaa huomattavasti ja joihin on käytetty runsaasti aikaa ja rahaa. Näiden toimien tehokkuus on kuitenkin kärsinyt huomattavasti pesimättömän varisparven jatkuvan läsnäolon vuoksi, ja käsittelylaitoksen toiminta suojelualueen läheisyydessä pitää Vanhankaupunginlahden pesimälintujen parimääriä keinotekoisesti huomattavasti matalammalla tasolla kuin millä ne muutoin hoito- ja kunnostustoimet huomioiden olisivat. 

Yhdistys huomauttaa myös variksen kuuluvan Vanhankaupunginlahden pesimälinnustoon. Alueella pesivät varikset eivät kuitenkaan aiheuta vastaavanlaista vahinkoa muulle linnustolle kuin käsittelylaitoksen ylläpitämä satojen pesimättömien lintujen joukko.

Viikin käsittelylaitoksen aiheuttaman luontovahingon korjaaminen edellyttää, että laitoksen biojätteisiin liittyvä toiminta muuttuu oleellisesti ja todistetusti niin, ettei laitoksen alueelta ole saatavilla ravintoa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on toiminta siirrettävä kokonaan toiseen paikkaan pois suojelualueen läheisyydestä. 

Tringa kiittää Hannu Sarvannetta arvokkaasta avusta ja vireillepanopyyntöä varten annetusta asiantuntijalausunnosta. Kiitämme myös kaikkia niitä alueella retkeileviä lintuharrastajia, jotka ovat nostaneet asiaa esille ja ottaneet Tringaan yhteyttä.

Vireillepanopyyntö liitteineen on luettavissa sivuillamme.

Suojelutoimikunnan puolesta

Juho Leppänen
Suojelusihteeri

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin