Viikin jäteasema: Tringa valitti vireillepanopyynnön hylkäämisestä hallinto-oikeuteen – harrastajien apua kaivataan!

Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi 8.5.2024 päätöksessään Tringan tekemän vireillepanopyynnön Viikin jäteaseman aiheuttamaan luontovahinkoon liittyen ja jätti tutkimatta Tringan vaatimuksen jäteaseman luonnonsuojelulain mukaisten pakkokeinojen eli toimenpidekiellon ja luontovahingon korjaamista koskevien toimenpiteiden määräämisestä. Viranomainen perusteli päätöstä sillä, ettei jäteaseman toiminnasta Vanhankaupunginlahden pesimälinnustolle aiheutuneiden haitallisten vaikutusten merkittävyyttä voida arvioida lain edellyttämällä mitattavissa olevalla tavalla ja että näin ollen luonnonsuojelulaissa tarkoitettua luontovahinkoa ei voida osoittaa aiheutuneen. Lisäksi ELY-keskus katsoi, että Tringan oikeudenvastaiseksi arvioima tila on poistunut toiminnanharjoittajan siirrettyä biojätteisiin liittyvät toiminnot 6.5.2024 alkaen pressuovella suljettavan hallin sisätiloihin. 

Tringa valitti ELY-keskuksen päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 7.6.2024.

Katsomme yhä, että asiassa on kyse luonnonsuojelulaissa tarkoitetusta luonnonarvojen heikkenemisen estämisestä ja luontovahingon korjaamisesta, ja että Tringalla sen vuoksi on asiassa erityinen vireillepano-oikeus. Alueella pesimättömien varisten määrän kasvu etenkin kesäkuukausina voidaan osoittaa ja yhdistää suoraan jäteaseman toimintaan, ja sama koskee myös alueella liikkuvien harmaalokkien määrän kasvua. Varisten ja harmaalokkien määrän kasvua voidaan myös vertailla ennen vahingon tapahtumista ja jäteaseman toiminnan alkamista vallinneeseen perustilaan. Konkreettisia lukuja varisten ja harmaalokkien aiheuttamasta välillisestä luontovahingosta ei ole, mutta tämä ei tarkoita, etteikö vahinko olisi lain edellyttämällä tavalla mitattavissa. Jäteaseman toiminta on aiheuttanut välillisesti sellaista luontovahinkoa, joka uhkaa merkittävästi vähentää luonnon monimuotoisuutta vähintään paikallisella tasolla. Käytimme tästä valituksessa esimerkkilajina keltavästäräkkiä, jonka parimäärät ovat ennen jäteaseman toiminnan alkamista olleet selkeästi nykyistä korkeammalla huolimatta siitä, että hoitoniittyjen ja näin ollen sopivan pesimäympäristön pinta-ala on hoito- ja kunnostustoimien myötä kasvanut huomattavasti. 

Lisäksi totesimme, että toiminnanharjoittajan toukokuun alussa tekemät muutokset eivät ole todellisuudessa vaikuttaneet tilanteeseen millään tavoin eivätkä poistaneet ongelmaa, vaan Vanhankaupunginlahden luonnonarvojen heikentäminen ja luontovahingon aiheuttaminen jatkuu edelleen. Pidämme toiminnanharjoittajan toistuvaa kyvyttömyyttä ja haluttomuutta ongelman korjaamiseen selkeänä osoituksena ilmeisestä piittaamattomuudesta. 

Asiaan liittyen pyydämme alueella retkeileviä harrastajia mahdollisuuksien mukaan dokumentoimaan sekä kuvien että videoiden avulla varisten ja harmaalokkien määriä ja ruokailu- tai saalistustilanteita jäteasemalla, hoitoniityillä ja näiden alueiden välillä. Pyydämme myös kirjaamaan havaintoja lintujen määristä Tiiraan. Kaikki nämä auttavat meitä verrattomasti Vanhankaupunginlahden linnuston ja luontoarvojen suojelemisessa ja tämän asian myöhemmissä vaiheissa. Kuvia ja videoita ei suositella suuresta koosta johtuen lähetettävän suoraan sähköpostiin, mutta esimerkiksi jaettavan linkin kautta kuva- ja videomateriaalia aiheesta voi jakaa (mielellään vähintään päivämäärätiedot mukaan liitettynä) suojelusihteerille, suojelutoimikunnalle tai toiminnanjohtajalle. Sähköpostiosoitteet löytyvät Tringan sivuilta.

Tringan valitus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Variksia lennossa Lemmenlehdon ja jäteaseman välillä. © Tomi Muukkonen /www.lintukuvaaja.kuvat.fi
150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin