Tringan suojelukatsaus 4/2022 (osa 1): Helsingin rakennusjärjestys, Hallainvuori, Viikin pellot ja YVA-asiaa

Varpuspöllö Hallainvuorella. © Hannu Sarvanne

Verraten hiljaisen alkusyksyn jälkeen useiden maankäyttöhankkeiden rattaat nytkähtivät lokakuun loppua kohden liikkeelle, joten vuoden viimeinen suojelukatsaus on suuren lausuntomäärän vuoksi jaettu kahteen osaan. Osista ensimmäinen tulee tässä, ja vuoden paketoiva katsaus on luvassa hieman lähempänä vuodenvaihdetta.  

1) jätimme 28.10. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa muistutuksen Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksestä. Nähtävillä olleessa ehdotuksessa rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi on useita myönteisiä lisäyksiä, mutta näkemyksemme mukaan lintujen ikkunatörmäyskuolemien vähentäminen on syytä kokonaisuudessaan huomioida jo tässä vaiheessa eikä lykätä asiaa mahdollisen uuden rakentamislain voimaan tulon johdon yhteydessä tehtäväksi (arviolta v. 2024-2025). Kiitän suojelutoimikunnan puolesta arkkitehti Emma Komia arvokkaasta avusta ja yhteistyöstä muistutuksen valmistelussa. 

Muistutuksen voi lukea täältä

2) Hallainvuorelle ollaan perustamassa luonnonsuojelualuetta, ja jätimme nähtävillä olleesta hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta mielipiteen 31.10. Kannatamme lämpimästi luonnonsuojelualueen perustamista mm. alueen lintuarvojen ja metsäverkoston yhtenäisyyden turvaamisen näkökulmasta, ja pidimme mielipiteessämme alueelle ehdotettuja rauhoitusmääräyksiä sekä vähäisiä toimenpiteitä asiallisina ja perusteltuina. Muistutimme myös, että Viikin-Vanhankaupunginlahden alueen luontoarvojen turvaamiseksi myös Länsi-Herttoniemen metsäselänteen ja Kivikon metsien liittäminen osaksi laajempaa suojelualuekokonaisuutta on tarpeen. Kiitokset kommenteista Otso Häärälle ja Hannu Sarvanteelle.

Mielipide on luettavissa täällä

3) loppuvuosi on ollut erinäisten YVA-hankkeiden aikaa. Lausuimme 8.11. Lentorata-hankkeen YVA-ohjelmasta. Hanke on osa laajempaa Suomirata-hanketta, jonka tarkoituksena on rakentaa nopea ratayhteys Helsingin ja Tampereen välille. Lentorata-hankkeen tavoitteena on lyhentää matka-aikoja Helsinki-Vantaan lentoasemalle, vähentää henkilöautoliikennettä ja lisätä pääkaupunkiseudun junaliikenteen kapasiteettia. Kuten käytännössä kaikkien nyt valmisteilla olevien, matka-ajan lyhentämiseen tähtäävien suurten ratahankkeiden kohdalla, myös lentoradan tapauksessa hankkeen potentiaaliset hyödyt eivät ole millään muotoa suhteessa suuriin haitallisiin luontovaikutuksiin ja kustannuksiin nähden. YVA-ohjelmassa esitelty VE1-linjaus kulkisi tunnelissa Haltialan alitse, ja esitimme tästä vaihtoehdosta luopumista tunnelin mahdollisesti aiheuttamien vesitaloudellisten muutosten ja tarvittavan maanpäällisen rakentamisen aiheuttaman metsäalueen pirstoutumisen vuoksi. 

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä

4) YVA-hankkeilla jatketaan, sillä jätimme 15.11. mielipiteen Länsisataman kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen YVA-ohjelmasta. Hankkeen tarkoitus on laajentaa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta ja keskittää Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne Länsisatamaan. YVA-ohjelmassa tunnistetaan hankealueelle sijoittuvat tärkeät lintualueet asianmukaisesti, ja edellytimme kaikkien näille lintualueille kohdistuvien vaikutusten perusteellista ja asianmukaista selvittämistä ja arviointia hankkeen seuraavissa vaiheissa.

Koko mielipide löytyy täältä

5) Tämän katsauspuoliskon viimeisenä asiana siirrymme Keski-Viikkiin. Jätimme 18.11. mielipiteen Keski-Viikin kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Nyt nähtävillä olleessa kaavarunkoluonnoksessa Viikintien eteläpuolisten peltoalueiden suunniteltua rakentamista on KHO:n päätöksen KHO 2018:151 nojalla supistettu. Tringa oli tuolloin yksi valittajista. Katsomme kuitenkin, että kaavarungon ongelma on yhä pelloille suunniteltu voimakas lisärakentaminen: Viikin Tiedepuiston ja Latokartanon eteläosan ympäristöön suunnitellaan asuntoja n. 4000–7000 ihmiselle, ja erityisesti Tilanhoitajankaaren ja Viikintien ympäristöön osoitetaan idealuonnoksessa merkittävää rakentamista. Katsomme, että tähän saakka rakentamiselta säilyneiden peltoalueiden säilyttäminen peltoina on välttämätöntä Vanhankaupunginlahden aluekokonaisuuden lintuarvojen turvaamiseksi, ja lisäksi totesimme erikseen kaiken rakentamisen osoittamisen Viikintien eteläpuolelle olevan mahdotonta. Sekä Etu-Viikin että Taka-Viikin pellot ovat elimellinen ja olennainen osa Vanhankaupunginlahden alueen linnustollista kokonaisuutta, ja ne ovat erityisen arvokkaita ruokailu- ja levähdysalueita sekä useille lahdella pesiville että muuton aikana alueella levähtäville lintulajeille. Hankkeen suunnittelu jatkuu ensi vuonna, ja Tringa jatkaa työskentelyä Viikin peltojen sekä Vanhankaupunginlahden alueen suojelemiseksi. 

Mielipiteen voi lukea täältä.

Suojelutoimikunnan puolesta,
Juho Leppänen
Suojelusihteeri

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin