Tringan suojelukatsaus 4/2022 (osa 2): Tunnin juna, Karhusaari, Länsi-Herttoniemi ja vuoden paketointi

Vielä vuoden viime metreillä on aika toimittaa viimeinen suojelukatsaus Tringan tämän vuoden suojeluasioihin. 

1) jätimme 8.12. muistutuksen Espoo–Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta yhdessä Hakki ry:n kanssa. Oikorata on osa Helsingin ja Turun välistä nk. Tunnin juna -hanketta, jonka tavoitteena on matka-aikojen lyhentäminen Espoosta Kirkkonummen, Lohjan ja Vihdin kautta Saloon kulkevan uuden ratalinjauksen avulla. Tavoitellut hyödyt eivät kuitenkaan ole minkäänlaisessa suhteessa hankkeen negatiivisiin vaikutuksiin nähden, ja esitimme muistutuksessa oikoratahankkeesta luopumista mm. hankkeen aiheuttaman elinympäristöjen pirstoutumisen, suurten rakentamisen aikaisten päästöjen, yhteiskuntataloudellisen kannattamattomuuden ja kyseenalaisten hyötyjen takia. Suurimmat linnustovaikutukset kohdistuisivat yhtäältä metsoon, jonka soidin- ja pesimäalueita Nuuksion järviylängöllä ei ole selvitetty asianmukaisella tavalla oikoratahanketta varten ja toisaalta muuhun metsälinnustoon yhtenäisten metsäalueiden pirstoutumisen vuoksi Nuuksion ohella erityisesti Lohjan alueella. Muistutuksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

2) Östersundomin osayleiskaavoitus jatkuu vuoden 2023 aikana (kaavaluonnos tulossa aikataulun mukaisesti alkuvuodesta ’24), mutta alueen ympäristön asemakaavoitus on käynnissä jo nyt. Jätimme 19.12. mielipiteen Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta yhdessä Helsyn kanssa. Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 600 uudelle asukkaalle, ja ottaen huomioon sekä suunnittelualueen rajautumisen Östersundomin lintuvesien tärkeään lintualueeseen että Karhusaaren eteläosan rakentamisen (n. 400-500 asukasta) on mahdollista, että lisärakentaminen heikentäisi lintualueen luontoarvoja ja lisäisi myös virkistyskäyttöpainetta sekä länteen että lounaaseen Torpvikenin suuntaan. Tämän vuoksi katsoimme, että suunnittelualueen länsiosa tulee osoittaa suojelumerkinnällä puskurivyöhykkeeksi Östersundomin lintuvesien suuntaan. Koko mielipide on luettavissa täällä.

3) vuoden viimeisenä kannanottona jätimme 29.12. mielipiteen Länsi-Herttoniemen suojelun ja täydennysrakentamisen asemakaavan muutoksesta. Alueen asemakaavamuutos on ollut vireillä pitkään, ja aiempaan verrattuna (ks. Tringan kannanotto 2014) hankkeessa on menty luontoarvojen huomioimisen suhteen osittain oikeaan suuntaan. Suunnitelmassa kuitenkin esitetään yhä uutta täydennysrakentamista sellaisille alueille, joiden voimakas rakentaminen olisi ongelmallista Vanhankaupunginlahden lintualueen luontoarvojen ja alueen ekologisten yhteyksien turvaamisen kannalta. Mielipide on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Tringa jätti vuonna 2022 yhteensä 22 kannanottoa. Näistä puolet eli 11 oli erilaisiin kaavahankkeisiin liittyviä lausuntoja, mielipiteitä ja muistutuksia, kolme YVA-hankkeisiin liittyviä kannanottoja, viisi erilaisiin suunnitelmiin liittyviä mielipiteitä ja muistutuksia ja loppujen joukossa olivat Helsingin rakennusjärjestyksen sekä luonnonhoidon linjausten kommentointi sekä Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevasta päätöksestä tehty valitus Helsingin hallinto-oikeuteen. Jatkoimme työskentelyä Helsyn kanssa Helsingin alueella, ja lisäksi teimme yhteistyötä Espoon ympäristöyhdistyksen, Hakin ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa. Tringa oli vuonna 2022 mukana myös erilaisissa sidosryhmissä mm. Helsingin luonnonhoidon linjausten päivitykseen, Metsähallituksen hallinnoimiin merialueisiin, Uudellemaalle perustettaviin Helmi-alueisiin sekä Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivitykseen liittyen. Laadimme lintuystävällistä lasirakentamista koskevat aloitteet Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle yhdessä Helsyn, Espyyn ja SLL Vantaan kanssa, ja lähetimme aloitteet joulukuun alussa kuntiin käsiteltäviksi. Olemme edistäneet lintuystävällisyyden huomioimista rakentamisessa myös kokoustamalla ja keskustelemalla aiheesta mm. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten ja kaupungin asemakaavoittajien kanssa. Olimme yhteydessä Helsingin kuntapäättäjiin myös kaupunkiympäristön talousarvioon ja eläinpelastustoiminnan jatkamiseen liittyen. Järjestimme jäsenistölle koulutusta kaavoitukseen liittyen maaliskuussa ja joulukuussa.

Kaikki vuoden 2022 lausunnot löytyvät kotisivuiltamme.

***

Kiitän lämpimästi omastani ja Tringan suojelutoimikunnan puolesta kaikkia, jotka ovat tavalla tai toisella edistäneet suojelutyötä vuoden aikana esimerkiksi kommentoimalla, ottamalla yhteyttä, nostamalla esille epäkohtia, osallistumalla laskentoihin ja kartoituksiin, tekemällä yhteistyötä ja välittämällä lintujen ja lintujen elinympäristöjen suojelusta. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2023! 

Onnellista vuotta 2023 kaikille toivottaen,

Juho Leppänen
Suojelusihteeri

Puukiipijä puunrungolla © Hannu Sarvanne
150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin