Tringa hakee muutosta Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavapäätökseen

Tringa on jättänyt Helsingin hallinto-oikeuteen valituksen Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutosta koskevasta Espoon kaupunginvaltuuston päätöksestä. Asiassa haetaan muutosta hallintotuomioistuimessa, sillä hankkeessa ei ole tehty maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaisia selvityksiä eikä hankkeen linnustovaikutuksia ole arvioitu asianmukaisesti.

Ämmässuo kerää poikkeuksellisen paljon uhanalaisia lokkeja, eikä Uudenmaalla ole toista aluetta, jolla uhanalaisten lokkilintujen vuotuinen lentomäärä olisi suurempi kuin Ämmässuolla. Pääosa alueella liikkuvista lokeista on harmaa- ja merilokkeja (VU) sekä naurulokkeja (EN). Myös selkälokkeja (EN) liikkuu alueella säännöllisesti, ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alue on aroharmaalokin keskeisiä ruokailukohteita Uudellamaalla. 

Tringa vaatii valituksessaan tuulivoimalan asemakaavan kumoamista. Tuulivoiman lisärakentaminen on kannatettavaa ja välttämätöntä, mutta tuulivoimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta merkittäviä haittavaikutuksia linnuille. Katsomme, ettei Ämmässuo sovellu tuulivoimatuotantoon sen todennäköisesti merkittävien linnustovaikutusten vuoksi. Hyväksytyn kaavamuutoksen keskeiset ongelmat liittyvät riittävien maastoselvitysten ja törmäysmallinnusten sekä niiden edellyttämien lentoreittien ym. selvitysten puutteeseen. Lisäksi selvityksessä esitetty arvio lintujen törmäyskuolemien määrästä on harhaanjohtava. Näin ollen Tringa katsoo, ettei asemakaava perustu MRL 9.1 §:ssä tarkoitettuun kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Koko valitus on luettavissa täällä.

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin