Östersundomin kaavoituksessa otettava aikalisä

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa tiedottavat 21.4.2017
Östersundomin maakuntakaavasta on valmistunut uusi, kaksi vaihtoehtoa sisältävä ehdotus, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri katsovat, ettei kumpikaan kaavavaihtoehdoista turvaa riittävässä määrin kaava-alueen huomattavia luontoarvoja.
Järjestöt ovat kirjoittaneet Helsingin ja Vantaan kaupunginhallituksille. Järjestöt ovat pyytäneet tukea sille, että Östersundomin maakuntakaavana ja yhteisenä yleiskaavana etenevälle kaavoitukselle otetaan aikalisä, jonka aikana haetaan aidosti nykyisiä vaihtoehtoja kestävämpiä ratkaisuja.
Östersundomin alue on Helsingin seudun tärkeimpiä alueita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Vanhoihin valtakunnallisiin lintuvesien ja lehtojen suojeluohjelmiin kuuluvat kosteikot ja lehdot ovat osa EU:n Natura 2000-verkostoa. Lisäksi kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee laaja Sipoonkorven metsämanner, joka on osin huomioitu Sipoonkorven kansallispuistona sekä sitä suppeampana Sipoonkorven Natura 2000 -alueena. Näiden keskeisten luonnon ydinalueiden sekä niiden välisten ekologisten yhteyksien lisäksi kaava-alueella on myös muita merkittäviä luontokohteita, jotka asiallisessa kaavoituksessa tulee säilyttää.
Östersundomin kaavoituksen tavoitteena on kasvattaa alueen asukasmäärää huomattavasti sekä mahdollistaa metron rakentaminen. Järjestöt pitävät tehtävää erittäin haastavana luontoarvojen turvaamisen kannalta. Keväällä 2017 valmistuneet kaavaehdotukset heikentävät kohtuuttomassa mitassa kaava-alueen keskeisiä luontoarvoja. Muun muassa luontoarvoille ja virkistyskäytölle vuosi vuodelta tärkeämpi Sipoonkorven metsämanner kutistuisi huomattavasti.
Molemmat maakuntakaavan vaihtoehdot ovat luonnon kannalta tuhoisia. Erityisen ongelmallinen on ns. ”suora metro” -vaihtoehto, joka supistaa huomattavasti luonnonmukaista metsäekologista yhteyttä Kasabergetin ja Sipoonkorven välissä. Järjestöt katsovat, että nähtävillä olevaa maakuntakaavaa tulisi muuttaa siten, että rakennettavat alueet, metrolinjan sijainti ja asemat sijoitetaan luontoa säästävämmällä tavalla.
Maakuntakaavan ohella samaan aikaan on valmistelussa Östersundomin yhteinen yleiskaava. Viimeisin yleiskaavan versio (9.3.2017) vastaa pitkälti maakuntakaavan ns. ”suora metro” -kaavavaihtoehtoa. Yleiskaavaan liittyy mm. seuraavia ongelmia:

  • Asukaslukutavoitteet ovat kasvaneet koko prosessin ajan ilman, että missään vaiheessa olisi kunnolla arvioitu mahdollistaako laillinen kaavoitus kyseistä asukasmäärätavoitetta.
  • Eri kuntien luontoinventoinnit on toteutettu eri aikoina ja eri tavoin, joten yhtenäisellä menetelmällä tehty linnusto-, kasvisto- ja luontotyyppien inventointi kaava-alueelta puuttuu kokonaan.
  • Julkisuudessa on toistuvasti markkinoitu erittäin yksipuolisia käsityksiä alueen luonnonarvoista (”kolme tavallista lintulajia estää kaavoituksen”), mistä syystä vain osa kaavan merkittävistä ongelmista luonnolle on noussut kunnolla esille. Esimerkiksi Sipoonkorven arvokkaiden metsien rakentaminen on jäänyt vaille huomiota.

Järjestöt esittävät, että kaupungit eivät sitoudu lausunnossaan ns. ”suora metro” -vaihtoehtoon vaan antavat maakuntaliitolle työrauhan. Järjestöt esittävät myös, että kaupungit tukisivat maakuntakaavan kehittämistä nykyistä kestävämmäksi huomioiden selvästi vahvemmin myös muut luontoarvot kuin Natura 2000 -alueiden arvojen vaatiman minimisuojan. Lisäksi järjestöt toivovat yhteisen yleiskaavaehdotuksen valmistelun keskeyttämistä siihen asti, kunnes maakuntakaava on saanut lainvoiman, jolloin se muodostaa yleisesti hyväksytyn perustan alemman tason kaavoitukselle.
Lisätietoja
Puheenjohtaja Jukka Hintikka, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, p. 044 5665 593, puheenjohtaja@tringa.fi
Suojelusihteeri Hanna-Maija Kehvola, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, p. 040 7671 202, suojelusihteeri@tringa.fi
Luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 045 652 1974, keijo.savola@sll.fi
Luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin