Luonnon turvaaminen uhkaa vesittyä 4. vaihemaakuntakaavassa

Tiedote 14.5.2016
Tringa ry on huolissaan esityksistä, jotka sisältyvät Uudenmaan maakuntahallituksen 16.5. pidettävän kokouksen esityslistalle. Esitysten mukaan LUO-kohteet sekä yksityisten maiden SL-varaukset siirrettäisiin 4. vaihemaakuntakaavan liiteaineistoihin. Luonnon monimuotoisuutta turvaavat ratkaisut siirtyisivät näin kokonaan pois oikeusvaikutusten piiristä. Samaan aikaan kaavasta poistettaisiin kaikki alle viiden hehtaarin kokoiset suojelualuevaraukset liian pieninä. Ratkaisu tarkoittaisi, että kaava olisi lopputuloksena suojelualuevarausten osalta heikompi kuin voimassa olevat maakuntakaavat.
Tringa katsoo, että esitys on täysin vastoin useita luonnon monimuotoisuutta koskevia sopimuksia ja tavoitteita. Ympäristöministeriö on Uudenmaan maakuntakaavan (2006) ja Uudenmaan 1. vaihekaavan vahvistuspäätöksissä (2010) annetuissa jatkosuunnitteluohjeissa kiinnittänyt huomiota nimenomaan luonnon monimuotoisuuden ja viherverkoston turvaamiseen.
Tringa vaatii, että luontokohteet huomioidaan asianmukaisesti. Tämä tarkoittaa, että suoalueet ja muut suojeltavat kohteet osoitetaan varsinaisella kaavakartalla. Vain näin voidaan varmistua siitä, että tärkeät luontokohteet välittyvät riittävässä määrin yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Lisäksi uusien, lausuntokierroksella esiinnousseiden mahdollisten suojelukohteiden selvittämiseen tulee varata rahoitus.
Jukka Hintikka
Puheenjohtaja
 
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry
 
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin