Vihreät: Suomenojan lintukosteikko on suojeltava pikaisesti

Espoon Vihreät valtuutetut vaativat tuoreessa kannanotossaan, että Suomenojan lintukosteikko on suojeltava pikaisesti.

Vihreiden valtuustoryhmä vaatii, että toimet Suomenojan kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon suojelemiseksi on käynnistettävä viipymättä, jotta tarkoituksenmukainen suojelurajaus voidaan huomioida alueen tulevasta maankäytöstä päätettäessä.

– On käsittämätöntä, ettei jätevedenpuhdistamon eri sijaintivaihtoehtoihin liittyviin maankäyttösuunnitelmiin ole sisällytetty selvityksiä lintukosteikon suojelusta ja suojelun asettamista rajoituksista lähialueen maankäytölle, ihmettelee kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Etelä-Espoon yleiskaavassa alue on merkitty selvitysalueeksi. Yleiskaavapäätöksen yhteydessä 7.4.2008 valtuusto toivoi yksimielisesti, että Suomenojan alueen suunnittelussa ja kaavoituksessa turvataan ainutlaatuinen luontokohde, Suomenojan lintuallas ympäristöineen ja suojavyöhykkeineen. Arvokkaan linnuston säilyminen on yksi tulevan suunnittelun päätavoitteista.

Lintukosteikko sijoittuu pääasiassa kaupungin maalle lukuun ottamatta Fortumille kuuluvaa osaa allasalueesta.

– Suojelu on mahdollista toteuttaa vaarantamatta energialaitoksen toimintamahdollisuuksia, valtuustoryhmän puheenjohtaja Nina Knaapila uskoo.

Alueen virkistys- ja retkeilyarvot ovat korvaamattomia: tuhansia kävijöitä vuosittain, mm. opastettuja linturetkiä, koululaisten retkiä, ulkomaisten lintuturistien käyntejä sekä yleisötapahtumia. Kevyellä polkujen ja opasteiden kunnostamisella sekä alueesta tiedottamisella voi Espoo saada uuden vetonaulan.

Suomenojalla pesii valtakunnallisesti vaarantuneista lajeista liejukana, naurulokki ja rastaskerttunen, sekä EU:n lintudirektiivin mukaan erityistä suojelua vaativa mustakurkku-uikku. 3500-4000 naurulokin yhdyskunta on Uudenmaan suurin ja sen suojaava vaikutus on tärkeä muiden lintulajien pesimämenestykselle.

Suojelutoimia edellyttävien lajien runsaat pesimäkannat sekä altaan merkittävyys vesilintujen poikastuotantoalueena tekevät Suomenojasta poikkeuksellisen arvokkaan lintukosteikon.

Suomenojan linnuston elinolot on turvattava tulevasta maankäytöstä riippumatta suojelemalla lintuallas riittävine suojaviheralueineen. Luonnonsuojelulaki ja EU:n lintudirektiivikin sitä edellyttävät.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin