BirdLife: Tuulivoimatuotannon lisäys on toteutettava lintujen ehdoilla

BirdLife Suomen vuosikokoukseen Vaasaan kokoontuneet Suomen lintuyhdistysten edustajat vetoavat päättäjiin ja yrityksiin, jotta tuulivoimaloiden paikat valitaan vastuullisesti. Tuulivoimaa ei pidä sijoittaa lintujen päämuuttoreiteille tai tärkeiden lintualueiden läheisyyteen.

BirdLife korostaa, että uusiutuvaan energiaan siirtyminen on välttämätöntä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi että luontokadon pysäyttämiseksi. Siirtymä on toteutettava kuitenkin luonnon ehdoilla, ja alueet on valittava huolellisesti.

”Ilmaston lämpenemisen hillintä ei saa kiihdyttää luontokatoa. Tuulivoimalat on sijoitettava niin, että linnuille ja muulle luonnolle haitalliset vaikutukset minimoidaan”, kommentoi Ralf Wistbacka Pohjanmaan rannikolla toimivasta Ostrobothnia Australis -yhdistyksestä.

Tuulivoimaloita ei pidä rakentaa lintujen päämuuttoreittien keskittymäalueille tai muille linnustonsuojelun kannalta tärkeille alueille ja niiden lähiympäristöön. Tärkeiden alueiden ympärille tarvitaan suojavyöhyke, jonka laajuus riippuu alueen linnustosta.

”Usein ajatellaan, että tuulivoimaloiden ainoa uhka linnuille on lapoihin törmääminen. Merkittävämpi on kuitenkin häirintävaikutus, jonka vuoksi monet lintulajit välttelevät voimaloita jopa useiden kilometrien etäisyydellä”, toteaa BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi. ”Tätä vaikutusta ei ole aina ymmärretty myöskään tuulivoimalahankkeiden selvityksissä.”

Tutkimusten mukaan monet merilinnut, kuten kuikka- ja ruokkilinnut sekä tietyt vesilintulajit, eivät ruokaile avomerellä tuulivoimaloiden läheisyydessä, ja monien maalintulajien, kuten erittäin uhanalaisen huuhkajan, lähiseutujen reviirit autioituvat tuulivoimarakentamisen seurauksena. Lisääntyvä törmäyskuolleisuus uhkaa maa-alueella erityisesti uhanalaisia suuria petolintuja, kuten maakotkaa ja mehiläishaukkaa sekä merialueilla erittäin uhanalaista selkälokkia.

Suomeen on suunnitteilla useita linnustonsuojelun näkökulmasta väärään paikkaan sijoittuvia tuulivoimala-alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi useat Pohjanlahden rannikkolinjalla lintujen päämuuttoreittien keskittymäalueille sijoittuvat hankkeet ja Korsnäsin edustan linnustollisesti poikkeuksellisen tärkeälle matalikolle suunniteltu hanke.

BirdLifen mukaan teollisessa tuulivoimatuotannossa on suosittava suuria voimalahankkeita, jolloin luontovaikutukset tuotettua energiamäärää kohden jäävät vähäisemmiksi kuin pienissä hankkeissa.

150 150 Risto Nevanlinna
Kirjoita jotakin