Östersundomin yleiskaava kaatui hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus on antanut tänään päätökset sekä Östersundomin maakuntakavaa ja Östersundomin yleiskaavaa koskevissa asioissa. Tringa oli valittanut oikeuteen molemmista kaavoista, sillä kaavat eivät huomioineet riittävästi linnusto- ja muita luontoarvoja.

Hallinto-oikeus hylkäsi Östersundomin maakuntakaavasta tehdyt valitukset, mutta kumosi yleiskaavapäätöksen. Yleiskaavassa ei ollut riittävästi selvitetty kaavan vaikutuksia Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueeseen. Ongelmallista oli myös, että yleiskaava perustui maakuntakaavaan, jolla ei vielä ollut lainvoimaa. Hallinto-oikeus otti myös kantaa siihen, etteivät kaikki yleiskaavan viheryhteydet olleet maakuntakaavassa esitetyn mukaisia, vaan niitä oli kavennettu, siiirretty ja jätetty osoittamatta.

Tringan lisäksi luontoarvojen huomioimisesta Östersundomin yleiskaavassa olivat valittaneet Uudenmaan ELY-keskus ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

Tringan näkemyksen mukaan alueen täydennysrakentaminen on täysin mahdollista, mutta nyt nurin mennyt yleiskaava olisi vaarantanut vakavasti alueen luontoarvot. Östersundomin maakuntakaava on paljon yleiskaavaa suurpiirteisempi ja sen perusteella on mahdollista laatia alueelle uusi yleiskaava, joka ottaa paremmin huomioon alueen merkittävät luontoarvot. 

Tringan parissa asiaa on ollut edistämässä iso joukko ihmisiä: suojelusihteeri, suojelutoimikunta ja sen puheenjohtaja, asiaa konsultoineita suojeluasiantuntijoita ja iso joukko alueelta Tiira-tietokantaan havaintojaan tallentaneita ihmisiä. Tringa myös kartoitti Östersundomin kaava-alueen + Natura-alueen pesimälinnustoa vapaaehtoisvoimin kahteen kertaan. Tringan puolesta kiitos heille kaikille!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin