Viikin pellot, Pornaistenniemi, Vartiosaari ja Ramsinniemi säästyvät rakentamiselta!

Hyviä uutisia Helsingin linnuille! Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi mm. Tringan ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) valituksissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti Helsingin yleiskaavasta lisärakentamismerkinnät linnustollisesti arvokkailta Etu-Viikin pelloilta ja Pornaistenniemeltä. Lisäksi KHO piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätökset olla hyväksymättä yleiskaavassa osoitettuja rakentamisvarauksia Vartiosaareen ja Ramsinniemelle.
Etu-Viikin peltojen osalta KHO perusteli päätöstään monilla Tringan esille tuomilla puutteilla Vanhankaupunginlahden Natura 2000 –alueelle kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa, joiden takia Viikintien eteläpuolisten peltojen rakentamisen merkittävän haitallisia vaikutuksia Natura-alueen linnustoon ja luontoarvoihin ei voitu poissulkea.
Pornaistenniemen osalta KHO oli niin ikään samoilla linjoilla Tringan ja Helsyn valitusten kanssa eikä pitänyt hyväksyttävänä keskustamaisen rakentamisen sijoittamista maakuntakaavassa virkistyskäyttötarkoitukseen osoitetulle alueelle ja suoraan Pornaistenniemen luonnonsuojelualueeseen rajautuen.
Yleiskaavassa Ramsinniemeen osoitettua rakentamista KHO piti mm. Tringan ja Helsyn esille tuomien seikkojen mukaisesti maakuntakaavan virkistys- ja luonnonsuojelualuemerkintöjen vastaisena mainiten, että rakentamisella olisi merkittäviä vaikutuksia alueen linnustoarvoihin ja muihin luontoarvoihin.
Tarkemmat KHO:n perustelut löytyvät KHO:n päätöksestä: https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html kohdista ”Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Viikin peltoalueille osoitettujen rakentamisalueiden osalta”, ”Oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset Pornaistenniemeen osoitetun rakentamisen osalta” ja Vartiosaaren ja Ramssinniemen osalta kohdasta ”1.8 Helsingin kaupunginhallituksen valitus.
Tringan valitus KHO:een Helsingin yleiskaavasta, selitys Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta ja vastaselitys Viikin – Vanhankaupunginlahden osalta löytyvät Tringan kannanottosivuilta vuoden 2018 kohdalta: https://www.vanha.tringa.fi/kannanotot/
Suuret kiitokset kaikille valituksissa avustaneille!
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin