Helsingin yleiskaavan ehdotus uhkaa edelleen kaupungin luontoarvoja

Tiedote 3.11.2015

Tringa on huolissaan Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksesta, joka on tänään 3.11. käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Luonnosvaiheessa kaavassa oli lukuisia puutteita luontoarvojen huomioimisen suhteen. Kaavaa ei tästä huolimatta ole muutettu vaan kaavaehdotus uhkaa edelleen Helsingin keskeisiä luontoarvoja, sillä suuri osa nykyisistä viheralueista on jäämässä rakentamisen alle. Lisäksi, vaikka teemakartan luonnonsuojelualueet on yleisissä kaavamääräyksissä nyt määrätty oikeusvaikutteisiksi, on luonto edelleen sivuosassa, kun suojelukohteita eikä muita viheralueita ole osoitettu varsinaisessa kaavakartassa. Tringa katsoo, että monimuotoisuus tulee osoittaa tasavertaisena rakentamisen kanssa. Kaavakartan esitystavan tulisi olla kokonaisuudessaan tarkempi, jolloin sen ohjausvaikutus asemakaavoituksessa olisi riittävä.
Tringa katsoo, ettei kaava täytä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia vaatimuksia vuorovaikutteisesta suunnittelusta ja riittävästä vaikutusten arvioinnista. Se ei myöskään edistä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita (MRL 5 §), joiden mukaan maankäytön suunnittelussa tulee vaalia rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvoja, säilyttää luonnon monimuotoisuutta ja muita luonnonarvoja sekä edistää ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä. Päinvastoin, kaavaehdotus rapauttaa tavoitteiden saavuttamisen Helsingissä.
Toteutuessaan yleiskaava tulisi voimakkaasti heikentämään Helsingin luonnon monimuotoisuutta ja vähentämään samalla asukkaiden mahdollisuuksia luonnossa virkistäytymiseen. Tringa katsoo, ettei kaavaa voida tällaisenaan hyväksyä ja kaava tulee palauttaa uuteen käsittelyyn.
Lisätietoja Tringan 27.2.2015 jättämässä mielipiteessä yleiskaavaluonnoksesta.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin