Östersundomin yleiskaavaehdotusta on edelleen kehitettävä

Tiedote 1.4.2015
Tringa otti lausunnossaan kantaa Östersundomin yleiskaavaehdotuksen linnustovaikutuksiin. Vaikka kaava onkin edistynyt huomattavasti luonnosvaiheesta, tulee siihen edelleen tehdä suuria muutoksia, jotta se olisi luontovaikutustensa osalta hyväksyttävissä.
Linnuston kannalta ongelmallista on ensinnäkin Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet – Natura-alueeseen kohdistuvat haitat. Kaavaratkaisu mahdollistaisi voimakkaan rakentamisen Natura-alueen ympärillä, mikä tarkoittaa, että Natura-alueen ulkopuolisia elinympäristöjä tuhoutuisi ja samalla häiriöt lintualueilla ja jäljelle jäävillä viheralueilla moninkertaistuisivat. Suojeluperusteena oleville lajeille sekä muulle alueen rikkaalle linnustolle kohdistuisi tästä paljon haittavaikutuksia. Kaavaehdotusta onkin kokonaisuudessaan muutettava siten, ettei Natura-alueen koskemattomuuteen kohdistu merkittävää haittaa. Tämä tarkoittaa, että kaava tulee palauttaa valmisteluun ja uudesta kaavasta on tehtävä uusi Natura-arviointi. Rakentamista on vähennettävä huomattavasti erityisesti Salmenkallion alueelta sekä lintukosteikkoihin rajautuvilta alueilta.
Toinen linnuston kannalta merkittävä ongelmakohta on pientalovaltaisen asumisen levittäytyminen Sipoonkorven maakunnallisesti tärkeän lintualueen päälle. Tringa katsoo, että rakentaminen tulisi rajata kokonaan pois MAALI-alueelta, jotta Sipoonkorven laajan ja lajistollisesti arvokkaan metsämantereen arvot säilyisivät. Rakentamisen vähentämistä tukee myös se, että alueen elinympäristöt on todettu arvokkaiksi myös Uudenmaan liiton Zonation-analyysissä sekä luontojärjestöjen arvometsäesityksessä.
Kaavaa olisi tarkastettava myös ekologisten yhteyksien osalta, sillä ne eivät vielä ole riittäviä lajiston liikkumisen kannalta. Myös kaavamerkinnät – ja määräykset vaativat vielä hiomista, jotta niiden avulla luontoarvot huomioitaisiin paremmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin