Helsingin yleiskaavaluonnos uhkaa linnustoarvoja

Tiedote 2.12.2014
Tringa ry on huolestunut Helsingin yleiskaavaluonnoksen haitallisista vaikutuksista linnustoon ja laajemmin luontoarvoihin. Luonnos on tänään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä, jossa päätetään sen jatkosta. Tringa ry toteaa, että kaavaluonnos on rakentamisen osalta paikoin ylimitoitettu ja se vaatii kehittämistä.
Yleiskaavaluonnoksessa ei ole asianmukaisella tavalla huomioitu velvoitteita luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä. Tringa ry näkee erityisen ongelmallisena, ettei yleiskaavakartassa ole osoitettu lainkaan luonnonsuojelualueita, vaan ne on korvattu erillisellä teemakartalla, joilla ei ole lainvoimaa. Myös kaavamääräyksillä tulisi selkeämmin turvata luonnon säilyminen sekä rakennettavilla että rakentamisen ulkopuolelle jäävillä alueilla. Lisäksi Tringa ry ihmettelee Natura-arvioinnin valmistumista vasta kaavaluonnoksen jälkeen, mikä ei vastaa hyviä suunnittelukäytäntöjä.
Luontovaikutusten arvioinnissa todetaan, että kaavan vaikutukset linnustoon tulisivat olemaan suuria tai kohtalaisia. Rakentamisen seurauksena lintujen elinympäristöt vähenevät, mikä johtaa suoraan lajien elinmahdollisuuksien heikkenemiseen. Lisäksi jäljelle jääville luontoalueille kohdistuva virkistyskäyttöpaine kasvaa, mikä aiheuttaa häiriöitä lajistolle.
Rakentamista esitetään mm. Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura-alueen reunamille, mikä heikentäisi Helsingin tärkeimmän Natura-alueen ja kansainvälisesti arvokkaan IBA-lintualueen (Important Bird Area) luontoarvojen säilymistä. Myös Mustavuoren Natura-alueelle kohdistuu haittavaikutuksia lisääntyneen virkistyskäytön ja kaventuneen suojavyöhykkeen vuoksi. Lisäksi monille muille tärkeille luontokohteille, kuten Keskuspuiston länsiosiin ja Melkkiin, on esitetty uutta maankäyttöä.
Tringa ry toteaa, että kaavassa korostetaan liian yksipuolisesti rakentamista luonnon kustannuksella, mikä samalla vaarantaa Helsingin luonnonsuojeluohjelman toteutumisen. On olennaista miettiä, mihin suuntaan Helsinkiä ollaan kehittämässä ja huomioida, että luontoarvojen menetys on lopullista. Tämä heikentäisi Helsingin mahdollisuuksia profiloitua kestävänä ja vihreänä kaupunkina. Samalla kavennetaan asukkaiden virkistys- ja luontoharrastusmahdollisuuksia.
Tringa ry esittää, että kaavaluonnosta tulisi vielä kehittää asiantuntijajärjestöjen kanssa, jotta luontoarvot huomioitaisiin asianmukaisesti.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin