Tringa kritisoi Kallahdenniemen kelojen kaatamista

Tiedote 25.11.2014
Julkisuudessa olleiden tietojen ja Tringan jäsenten havaintojen mukaan Helsingin kaupunki on suorittanut kelojen hakkuita Helsingin merkittävimmällä harjualueella Kallahdenniemellä. Tämä heikentää sekä alueen luonto- että maisema-arvoja ja vähentää alueen viihtyisyyttä. Kelot ovat olennaisia luonnon monimuotoisuuden kannalta, sillä ne ylläpitävät lahopuusukupolvien jatkumoa metsissämme ja elättävät lukuisia sieni- ja hyönteislajeja. Linnuista erityisesti tikat ja tiaiset hyötyvät keloista sekä pesäpuina että ravinnon tuottajina.
Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelman (2013) mukaan ”yksittäisiä puita poistetaan lähinnä ulkoilureittien, teiden ja rakennusten varsilta. Lisäksi pysäköintipaikkojen ja polkujen lähiympäristöjä hoidetaan turvallisuuden ja viihtyisyyden takia. Myös todetaan, että ”Ennen töiden toteutusta niistä tiedotetaan sidosryhmille ja asukkaille paikallislehtien ja maastotiedotteiden sekä rakennusviraston Internet -sivujen kautta.” Aloitetusta työstä ei kuitenkaan löytynyt mainintaa rakennusviraston nettisivuilta. Lisäksi kaadetut kelot ovat eri puolilla aluetta ja osittain kaukana teistä ja poluista.
Valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Kallahdenniemi on yksi Suomen arvokkaimmasta 159 harjualueesta. Ohjelma on laadittu harjuluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja hyväksytty jo vuonna 1984. Ohjelmaan kuuluvat alueet ovat maisemallisesti, geologisesti ja luonnonmaantieteellisesti merkittäviä eikä niiden luonnontilaa ja maisemakuvaa saa heikentää. Myös Helsingin kaupunki on aikanaan hyväksynyt ohjelman. Niemeä ympäröivä vesialue ja osia niemestä kuuluvat EU:n Natura 2000 -verkostoon.
Tringa valittaa, ettei kaadettuja keloja enää saada pystyyn. Maassa makaavinakin niillä on kuitenkin vielä merkitystä luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin