Luontojärjestöt: Lisää metsiä ja soita suojeluun

Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsien ja soiden suojelun lisäämistä valtion mailla. Järjestöt ovat tänään luovuttaneet Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle esityksen suojelualueverkoston kehittämiseksi.
 
BirdLife Suomi sekä WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja suoaluetta, joita järjestöt esittävät suojeltaviksi. Kohteiden yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria. Merkittävässä osassa näistä kohteista on tehty maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin.
 
Suojeluesitys sisältää kohteita kaikista Suomen maakunnista. Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia metsien, soiden ja vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia. Mukana on myös runsaasti pienialaisia arvokkaita ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Huomiota on kiinnitetty sekä luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviin kohteisiin että alueisiin, joilla voitaisiin parantaa nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä.
 
Järjestöjen esitys on erittäin ajankohtainen, sillä osana METSO-ohjelman täydentämistä Metsähallituksen on valmisteltava ensi vuonna esitys valtion maiden uusista suojelukohteista. Monilla esitetyillä kohteilla on myös merkittäviä soidensuojeluarvoja, mikä palvelee lähivuosina toteutettavia, valtioneuvoston linjaamia toimenpiteitä soiden suojelemiseksi.
 
Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia heikennetä sinä aikana, kun suojeluohjelmien täydennyksiä valmistellaan. Siksi esityksen kohteet esitetään jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle ainakin vuoden 2014 loppuun asti.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin