Finnoon osayleiskaava ei huomioi Suomenojan lintualuetta

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y. tiedottaa 24.11.2010

FINNOON OSAYLEISKAAVA EI HUOMIOI RIITTÄVÄSTI SUOMENOJAN LINTUALUETTA

Espoon Finnoon (Suomenojan) osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on puutteellinen. Se ei huomioi riittävästikaava-alueella sijaitsevan Suomenojan kansainvälisesti merkittävän IBA-alueen linnustoarvoja. Suomenojan linnustoarvojen turvaaminen tulee nostaa osayleiskaavan keskeiseksi lähtökohdaksi ja huomioida linnut aluetta koskevien oikeustapausten tarkoittamalla tavalla.

Sekä Korkein hallinto-oikeus että ympäristöministeriö ovat tahoillaan ottaneet kantaa linnuston säilyttämisen puolesta alueen suunnittelun yhteydessä.

Edellä mainitusta huolimatta Espoon kaupunki käyttää OAS:n mukaan kaavasuunnitelmansa pohjana riittämättömiksi todettuja ja vanhentuneita linnustotietoja. Uudet ja ajankohtaiset linnustoselvitykset puuttuvat osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Espoon ympäristölautakunta teetti kaupunginvaltuuston jätevedenpuhdistamon siirtämistä koskevan päätöksen perusteella kesällä 2010 selvityksen, jossa rajattiin linnuston perusteella arvokas alue. Mainittu ympäristölautakunnan teettämä selvitys tulee sisällyttää OAS:aan.

Tringa ry vaatii Espoota muokkaamaan ja täydentämään Finnoon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa myös muilta osin. Alueen halki suunnitellun Suomenlahdentien vaihtoehtojen vaikutukset alueen linnustoon on selvitettävä ja myös 0-vaihtoehto, jossa tietä ei rakenneta kosteikkoalueelle lainkaan, on tutkittava.

Kaavatyössä tulee hyödyntää tarjolla olevaa asiantuntemusta monipuolisesti jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Suomenojan lintualueelle tulee laatia hoito- ja käyttösuunnitelma kaavatyötä tukemaan.

Finnoon osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella Espoon kaupunki näyttää pitävän Suomenojan kansainvälisesti merkittävää lintualuetta ainoastaan seudullisena virkistysalueena tai sen jatkeena. Alue on kuitenkin linnustollisesti niin arvokas, että se täyttää Natura-alueille asetetut kriteerit. Näin ollen Finnoon osayleiskaavan vaikutukset alueen linnustoon on arvioitava luonnonsuojelulain mukaan.

Lisätietoja:

Aili Jukarainen, suojelusihteeri, Tringa r.y. puh. 050 380 32 83
Seppo Vuolanto, puheenjohtaja, Tringa r.y. puh. 044 512 07 57

fulatr.gif

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin