Tringan mielipide Suomenojasta HS:ssa

Mielipide, Helsingin Sanomat 29.3.2010

Espoo tuhoaa lintualueen vanhan asemakaavan turvin

Espoo on toteuttamassa uutta tietä Suomenojan lintukosteikon läpi vanhentuneen asemakaavan pohjalta. Tämä vaarantaa alueen kansainvälisesti tunnustetut arvot. Suomenojan on kansainvälisesti tärkeä lintualue usean lintulajin merkittävämpänä pesimäpaikkana Suomessa. Espoon pitäisi olla ylpeänä suojelemassa eikä tuhoamassa aluetta.

Lintukohteen ainutlaatuisuudesta huolimatta Espoon kaupunki suunnittelee Suomenlahdentien rakentamista kosteikon halki julkisen liikenteen kulkuyhteyksien parantamiseen vedoten. Suunniteltu tie tuhoaisi kuitenkin lintujen pesimäalueita ja heikentäisi suositun retkeilyalueen virkistysarvoa. Espoo on hankettaan nopeuttaakseen kylmästi ohittanut vaihtoehtoiset tielinjaukset eikä hankkeesta ole tehty kunnollista ympäristövaikutusselvitystä.

Tiesuunnitelmat perustuvat 1970-luvulla vahvistettuun, nykylainsäädännön valossa vanhentuneeseen asemakaavaan. Se ei heijasta alueen nykyisten käyttäjäryhmien etuja ja arvoja puhumattakaan vastaamisesta 2000-luvun monimuotoisuushaasteisiin. Näiden huomioimiseen kehottaa Korkeimman hallinto-oikeuden tuore Espoon osayleiskaavaa koskeva päätös, joka edellyttää Suomenojan seudulla uusilta toteutettavilta hankkeilta nykyaikaisia selvityksiä.

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa Suomenojan lintukosteikon arvojen vaalimiseen toisessakin päätöksessään. Se kumosi Suomenojan lintukosteikon vieressä sijaitsevaa Finnoonsatamaa koskevan asemakaavan, koska kaavan vaikutuksia Suomenojan linnustoon ei oltu riittävällä tarkkuudella arvioitu. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös edellyttää tärkeiden linnustollisten arvojen säästämistä ja suunnitelmien vaikutusten huolellista arviointia.

Myös kuntalaisia edustava Espoon kaupunginvaltuusto on kunnioittanut alueen arvoja. Se päätti viime syksynä siirtää Espoon jätevedenpuhdistamon Suomenojalta Blominmäkeen ja tämän päätöksen yhteydessä valtuusto edellytti Suomenojan lintualueen suojelua riittävine suojavyöhykkeineen tulevan kaavoituksen yhteydessä. Nyt virkamiehet ohittavat valtuuston päätöksen käyttämällä vanhaa kaavaa yleisen edun vastaisesti.

Alueen maankäyttö on ehdottomasti suunniteltava uudestaan viimeisten poliittisten ja oikeudellisten päätösten perusteella. Julkista liikennettä pystytään kehittämään myös suunnitelulla, joka huomioi aidosti yleisen edun. Miksi Espoon kaupunkisuunnittelijat ylenkatsovat Suomenojan luontoarvoja? Tämä ainutlaatuinen lintuparatiisi täytyy säilyttää. Tällä menolla Espoon kaupunki tuhoaa sen.

Lintutieteellinen Yhdistys Tringa r.y.

Mari Pihlajaniemi

linnustonsuojelutoimikunnan puheenjohtaja

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin