Espoon lintuvedet kartoitettu neljättä kertaa

Espoon ympäristölautakunta on julkaissut Espoon lintuvesien pesimälinnuston seurannan tulokset vuodelta 2008.

Tutkimuksessa on selvitetty Espoonlahden, Kaitalahden, Finnoonlahden, Iso-Huopalahden, Matalajärven sekä Espoon Pitkäjärven eteläpään pesimälinnusto parimäärineen. Samalla on arvioitu linnuston ja lintuvesien suojeluarvon muutoksia sekä annettu suosituksia kohteiden hoitamiseksi. Kohteiden linnustoa on tutkittu aiemmin vuosina 1984, 1990 ja 2000.

Vuoden 1984 jälkeen linnusto on runsastunut Finnoonlahdella ja Matalajärvellä. Tutkimus suosittaa, että Finnoonlahden allas itäpuolisine niitty- ja ruovikkoalueineen tulisi rauhoittaa arvokkaana lintujen pesimäalueena kaikenlaiselta rakennustoiminnalta.

Espoonlahden ja Kaitalahden suojeluarvo on säilynyt ennallaan. Iso-Huopalahden ja Pitkäjärven linnustoarvo on vähentynyt, tärkeimpänä tekijänä asutuksen lisääntyminen lintuvesien tuntumassa sekä rantojen ja vesialueiden lisääntyneen virkistyskäytön aiheuttama häirintä.

Runsaimmat lajit olivat naurulokki, ruokokerttunen, sinisorsa ja pajusirkku. Lajistoon kuului neljä uhanalaista lajia: liejukana, rastaskerttunen, pikkutikka sekä naurulokki, joka pesi vain Finnoonlahdella. Muita vähälukuisia lajeja ovat mm. harmaasorsa, laulujoutsen ja kurki.

Tutkimusjakson aikana selkeimmin ovat runsastuneet mustakurkku-uikku, kyhmyjoutsen sekä naurulokki ja pikkutikka. Finnoonlahden 3700 parin naurulokkiyhdyskunta on Etelä-Suomen suurin. Pikkutikkoja tavattiin 16 paria, joista kuusi pesi Matalajärven rantametsissä.

Avointen rantaniittyjen kahlaajat sekä varpuslinnut ovat tutkimuksen mukaan taantuneet. Tutkittujen lintuvesien pesimälajistosta on kokonaan kadonnut kuovi ja punajalkaviklo. Matalakasvuisten rantaniittyjen umpeutuminen on aiheuttanut esimerkiksi niittykirvisen ja keltavästäräkin vähenemistä.

Tutkimuksessa selvitettiin myös viitasammakon esiintymistä. Huomattavavia määriä viitasammakoita todettiin Kaitalahdella, Pitkäjärven eteläpäässä sekä Matalajärvellä.

Tutkimus on luettavissa pdf-muodossa osoitteessa http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;7969;41159;63904 .

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin