Lintuturvallinen rakentaminen etenee Helsingissä

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan johtoryhmä hyväksyi lintuturvallista rakentamista koskevan asiakasohjeen kokouksessaan tammikuun alussa, ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsitteli ohjeasian torstaina 1.2.2024. Asia käsitellään vielä lautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen ohje julkaistaan ja siitä tiedotetaan asiakkaille. 

Asiakasohjetta käytetään kaupunkiympäristön toimialalla ja rakennusvalvonnassa rakennushankkeiden ohjauksessa. Ohje kattaa ikkunoiden ja rakennusten muiden lasipintojen ohella myös muut rakennelmat, ja keskeiset ikkunatörmäyksiä lisäävät riskitekijät sekä lintuturvalliset ratkaisut on tunnistettu. Valaistus, viherrakenteet ja voimalinjat on myös sisällytetty ohjeeseen, ja vaikka pääpaino toki on uudessa rakentamisessa, ohjetta voidaan ja on suositeltavaa hyödyntää myös jo rakennetuissa rakennuksissa törmäysten vähentämiseksi.

Asiakasohjeen ohella Helsingin lintuturvallisen rakentamisen työryhmässä on valmisteltu rakennusjärjestykseen sisällytettävää määräysluonnosta lintuturvallisesta rakentamisesta. Määräys on tarkoitus sisällyttää rakennusjärjestykseen seuraavan päivityskierroksen yhteydessä vuoden 2026 loppuun mennessä, ja sitä voidaan hyödyntää asemakaavoituksessa. Tringa oli joulukuussa 2023 mukana työryhmän kokouksessa kuultavana asiantuntijatahona.

Asian etenemiseen on voimakkaasti vaikuttanut Tringan ja Helsyn vuonna 2022 laatima kuntalaisaloite lintuystävällisestä lasirakentamisesta. Aloite keräsi viitisen sataa allekirjoitusta, suuret kiitokset kaikille allekirjoittaneille ja asiaa muutoin edistäneille! Kuntalaisaloite vaikutti osaltaan myös siten, että Helsingin kaupunginvaltuustossa jätettiin syyskuussa 2023 lintuystävällisen lasirakentamisen periaatteita koskeva valtuustoaloite, jonka vaatimukset ovat pitkälti yhtäläiset järjestöjen aloitteen kanssa. 

Tringa valmistelee helmikuun aikana järjestöjen kuntalaisaloitetekstistä päivitetyn ja muokatun aloitepohjan jaettavaksi muiden alueellisten yhdistysten ja toimijoiden vapaasti käytettäväksi. Tiedotamme tästä erikseen myöhemmin.

Lisätietoa jaoston kokouksen esityslistasta ja itse asiakasohje löytyy täältä.

Tilhiä (Bombycilla garrulus) © Matti Rekilä
150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin