Finnoon osayleiskaava uhkaa edelleen alueen linnustoarvoja

Tiedote 3.12.2015
 
Tringa ry jätti tiistaina 1.12. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle muistutuksen Finnoon osayleiskaavaehdotuksesta. Kaavaa on valmisteltu vuodesta 2010 lähtien ja Tringa on kaikissa vaiheissa ottanut kantaa suunnitelmiin. Kokonaisuudessaan Tringa on seurannut alueen maankäytön suunnittelua jo pitkään, sillä Suomenoja kuuluu seudun tärkeimpiin lintupaikkoihin. Valitettavasti Finnoon osayleiskaavaehdotus on edelleen kansainvälisesti tunnustettujen linnustoarvojen turvaamisen kannalta riittämätön.
Ongelmallista on, että arvokkaan lintualueen viereen suunnitellaan massiivista rakentamista, joka aiheuttaa lintualueelle suuren paineen sekä virkistyskäytön lisääntymisen että rakentamisesta aiheutuvien häiriöiden kautta. Lisäksi mittavat meren täytöt ja satama-alueen laajentaminen uhkaavat heikentää vesilintupoikueiden kulkua Suomenojan altaalle, jolloin vaarana on altaan vesilintukannan pienentyminen. Suomenojan lintualue tulisi suojella luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena, sillä se takaa maankäyttö- ja rakennuslain suoje lumerkintää paremmin luontoarvojen säilymisen pitkällä aikavälillä.
Tringa muistuttaa, että Suomenoja täyttää EU:n luontodirektiivin SPA-kriteerit ja siksi sitä tulee kohdella yhtä huolellisesti kuin Natura-verkostoon kuuluvia alueita. Alueen maankäyttö tuleekin ensisijaisesti sopeuttaa kansainvälisesti arvokkaan lintualueen suojeluun. Myös asukasmäärätavoitteesta on voitava tinkiä, mikäli alueen luontoarvojen säästäminen sitä vaatii.
 
Tringan muistutus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.
Kaavaehdotukseen ja sen taustamateriaaleihin voi tutustua täällä.
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin